LANDELIJK PROGRAMMA GROEP HOP ©

 

 

LANDELIJK PROGRAMMA

 

 

 

Referendum: Stem wijzer! Stem NEE tegen de Sleepwet!

Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en Christen-Unie willen van Nederland een afluisterstaat maken!

Lees verder...

 

 

 

Programmapunten:

1.

Geen discriminatie Nederlanders tov buitenlanders

2.

Burger, bestuur en politiek

3.

Jeugdzorg en onderwijs

4.

Ouderenbeleid

5.

Ruimtelijke ordening

6.

Milieu, leefomgeving en schone energie

7.

Gratis openbaar vervoer en aanleg fietspaden

8.

Economie en kinderopvang

9.

Recreatie en permanente bewoning

10.

Volkshuisvesting

11.

Rechtspraak, openbare orde en veiligheid

 

 

 

FinanciŽle onderbouwing programma

 

Programma

 

1. Geen discriminatie Nederlanders tov buitenlanders

 

 

 

1. Discriminatie van bevolkingsgroepen zal onder geen enkele omstandigheid worden getolereerd. Toelichting troonrede 2014.

Toelichting: 7 oktober 2015 CDA BURGEMEESTER ERMELO in Ermelo Weekblad:"WIJ (CDA bestuurders gemeente Ermelo) zullen voldoen aan de taakstelling asielzoekers VOORRANG te verlenen boven eigen woningzoekenden. Een verdeelsleutel over alle opvanggemeenten naar omvang van inwoners zal dat gaan bepalen.

Groep Hop is TEGEN voorrang verlenen aan asielzoekers boven eigen woningzoekenden. Er dient een frontale opsporingsactie te komen van het Openbaar Ministerie tegen alle burgemeesters van Nederland, ophalen en doen bekennen waarbij alle burgemeesters van alle gemeenten in Nederland waar asielzoekers voorrang krijgen c.q. hebben gekregen boven eigen woningzoekenden oneervol dienen te worden ontslagen met een verbod om ooit nog voor de overheid te werken met een netwerk onderzoek gelinkt aan die burgemeesters om adequate maatregelen te nemen tegen die personen die hier aan hebben meegewerkt.

Groep Hop is TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders Groep Hop is TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders mbt wonen in recreatiewoningen.

Groep Hop is TEGEN voorrang verlenen aan buitenlanders c.q. buitenlandse woningzoekende boven eigen woningzoekenden. Er dient een frontale opsporingsactie te komen van het Openbaar Ministerie tegen burgemeesters van Nederland waar een agressief beleid is c.q. is (geweest) tegen eigen woningzoekenden in recreatiewoningen terwijl buitenlanders wel in recreatiewoningen mochten wonen met kans op een reguliere woning, ophalen en doen bekennen waarbij al die burgemeesters van al die gemeenten in Nederland waar buitenlanders voorrang krijgen c.q. hebben gekregen boven eigen woningzoekenden welke burgemeesters oneervol dienen te worden ontslagen met een verbod om ooit nog voor de overheid te werken met een netwerk onderzoek gelinkt aan die burgemeesters om adequate maatregelen te nemen tegen die personen die hier aan hebben meegewerkt.

Bouwend Nederland? Er dient geen geld te worden gegeven aan bouwprojecten voor asielzoekers zolang er nog steeds enorme wachtlijsten zijn van eigen woningzoekenden. Er dienen geen gesprekken te worden gevoerd met "bouwend Nederland" over bouwprojecten voor asielzoekers zolang er nog enorme wachtlijsten van eigen woningzoekenden zijn. Er nog steeds een weerzinwekkende (CDA) TERREUR jegens eigen woningzoekende plaats vind mbt wonen in recreatiewoningen. Een Groep Hop oplossing is simpelweg altijd al geweest  wonen in recreatiewoningen legaliseren. Het zijn direct beschikbare woningen om wachtlijsten van eigen woningzoekenden gelijk weg te kunnen werken waarmee ook nog eens enorme bedragen bespaard kunnen worden op de legers aan TERREUR opsporingsambtenaren en juridische TERREUR afdelingen van gemeenten en de voor de overheid vrijwel altijd weerzinwekkende rechtspraak om gewone burgers te naaien, uit te zuigen en uit te buiten.

top

 

 

2. Burger, bestuur en politiek

 

 

 

Openingstijden publieksbalie gemeente. Burgerbalie gemeentehuis open van 08.00-17.00 uur. (Toelichting: 648) Burgers zijn geen klanten. Klantencontactcentra moeten dicht want burgers zijn geen klanten. Hiermee wordt geld bespaard. Ambtenaren kunnen gewoon hun werk doen en als een burger komt kan die gelijk geholpen worden. Tijdens verkiezingen gemeenteraad 2018 dient er twee weken voor inlevering kandidaatstelling tijdens openingstijden gemeentehuis een aparte balie te zijn waar burgers met ondersteuningsverklaringen voor politieke partijen door daarvoor getrainde ambtenaren METEEN geholpen worden. Weigering van een gemeente ambtenaar om een ondersteuningsverklaring af te stempelen is reden voor oneervol ontslag op staande voet met een verbod om ooit nog voor de overheid te werken. (Toelichting lees verder)

Belastingen. Geen lokale en provinciale belastingen maar een centrale inning van alle belastingen door de belastingdienst. Voordelen voor de burgers. Minder ambtenaren, minder regels, minder bureaucratie, minder papier dus minder kosten aan het ambtenarenapparaat. Minder betalingsverkeer en minder hieraan verbonden administratieve rompslomp voor (de minima) burgers. Meer koopkracht voor burgers dus goed voor de economie en vervolgens hogere opbrengsten bij de omzetbelastingen. 

Groep Hop wil de provincies als bestuurslaag opheffen. Wij zijn tegen (allerlei nieuwe) provinciale belastingen om deze bestuurslaag in stand te houden. Wij zijn VOOR bestuurlijke hervormingen met als doelstelling: "Meer democratie! Minder regels, minder bureaucratie. Het opheffen van de provincies als bestuurslaag. Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal samen voegen tot ťťn Parlement met 225 zetels en een stemcomputer. Voordelen voor burgers en milieu: Meer democratie, minder belasting, minder regels en bureaucratie en enorme papier- en kostenbesparingen welke bedragen aan de oplossing van de woningnood voor starters en gratis openbaar vervoer om fileproblemen op te lossen besteed kunnen worden.

De gevestigde orde dient respect te hebben voor nieuwe politieke partijen. Deze censuur in Nederland is in het openbaar zichtbaar door het verwijderen en/of overplakken van onze verkiezingsposters. Groep Hop nodigt de kiezers uit na te denken over vrijheid, vrije verkiezingen en vrijheid van verkiezingsposters plakken. Groep Hop maakt bezwaar tegen het verwijderen van Groep Hop verkiezingsposters van de verkiezingsborden door bijvoorbeeld het CDA waarbij deze grootste christelijke partij op de vrij gekomen plaats haar verkiezingsposters plakt. Wij vinden deze CDA handelwijze niet alleen strijd is met wetgeving, normen en waarden maar ook een gevaar voor vrije verkiezingen in Nederland. Het is buitengewoon ernstig als de grootste christelijke politiek partij van Nederland niet het inzicht heeft dat je met je vingers van de eigendommen van een ander moet afblijven in dit geval de verkiezingsposters van Groep Hop. Gij zult niet stelen! Dit klemt des te meer omdat het CDA nu van plan is om het plakken van posters in de APV op te nemen om het plakken van posters door het CDA op de eerste plaats op verkiezingsborden veilig te stellen.

Opheffen waterschappen. Groep Hop wil Nederland verdelen in twee waterschappen Nederland Noord en Nederland Zuid en de waterschap belastingen afschaffen verkiezingen waterschap. De waterschap verkiezingen zijn toch al een schijnvertoning omdat voor de verkiezingen geborgde zetels al door de gevestigde partijen zijn verdeeld. Burgers worden bedonderd door Kieskompas. Wie de 35 vragen "geen mening" of "neutraal" beantwoord krijgt als stemadvies CDA bij Waterschap Veluwe het waterschap waar J. Hop als persoon niet aan mee mocht doen.

Openbaarheid van bestuur door gratis publicatie op internet van de begroting van de gemeente, raadsstukken, subsidie aanvragen, samenwerkingsverbanden en het doel ervan. Einddoel het afschaffen van de inhuur van externe adviseurs omdat door transparant werken en openbaarheid van bestuur de kwaliteit van het ambtelijk apparaat flink zal worden verbeterd.  Voordelen voor de burgers. De (werkende) burger kan (na zijn werk) snel en gemakkelijk alle informatie die hij/zij nodig heeft gratis van het internet afhalen. Kosten- en tijdbesparingen voor burgers met minder verkeer van en naar gemeentehuizen met alle daaraan verbonden nadelen voor burgers.

Gemeentelijke herindeling. Groep Hop is TEGEN iedere gemeentelijke herindeling! Wij willen een gemeente zo klein mogelijk houden en rekening houden met de eigen cultuur en identiteit van de kleinere kernen. Vanzelfsprekend dient creatief gebouwd te worden voor starters afkomstig uit de kleinere kernen in of in de omgeving van die kleinere kernen zodat ouderen in de buurt van hun kinderen kunnen blijven wonen. Kinderen in kleine kernen dienen dus ook naar de buurtschool te kunnen gaan. Het aantal leerlingen is niet maatgevend voor de kwaliteit van onderwijs. De gemeenten moeten het schoolvervoer betalen voor leerlingen van buurtscholen die gesloten worden.

top

 

 

3. Jeugdzorg en onderwijs

 

 

 

Onderwijs en veiligheid:
Schoolzwemmen terug in basisonderwijs
Behalen theorie bromfietscertificaat in het voortgezet onderwijs

Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude. Ontvangen gelden uit kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen dient als heling te worden aangemerkt. Aangiften van ouders van ouders dienen door het OM niet afgepoeierd te worden maar er dient vervolging ingesteld te worden. Groep Hop eist per ouder tien miljoen euro schadevergoeding voor iedere ouder die procedeert tegen jeugdzorg om vervolgens door RvdK en kinderrechters uit het gezag te worden gezet en een beroepsverbod voor de betrokken medewerkers van jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming en kinderrechters op welke zaken door een volksjury dient te worden beslist.

Ouders hebben een Europees grondwettelijke KEUZEVRIJHEID om zelf het onderwijs voor hun kind te kiezen. Groep Hop is TEGEN de bemoeienis van de overheid naar welke (basis)school een kind MOET gaan. Groep Hop is TEGEN de bemoeienis van jeugdzorg naar welke (basis)school een kind een kind MOET gaan want anders wordt een kind uithuis geplaatst! Toelichting (575) (581) (101). Groep Hop is TEGEN de bemoeienis van jeugdzorg naar welke school in voortgezet onderwijs een kind MOET gaan want anders worden de ouders UIT HET GEZAG gezet. Toelichting (180) (75) Toelichting algemene beginselen van behoorlijk bestuur bestuursorgaan. 2. Dťtournement de pouvoir. (misbruik van bevoegdheid): Dit beginsel behelst een VERBOD om een bestuursbevoegdheid te gebruiken voor een ander doel waarvoor deze gegeven is.

Het stoppen van de ongelijke behandeling ouders tov bestuursorganen inzake overtredingen van de leerplichtwet. Hoe kan het zijn dat kinderen onder toezicht van de jeugdzorg langdurig geen onderwijs krijgen en de jeugdzorg wordt hiervoor niet strafrechtelijk vervolgd. In het omgekeerde geval worden ouders die hun kind(eren) 1 dag buiten de reguliere vakantie van school houden gelijk strafrechtelijk vervolgd.

Het opheffen van het bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming
Met de komst van "Bureau Jeugdzorg" en Centra voor Jeugd en Gezin is het bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming niet alleen overbodig geworden maar nog steeds een blok aan het been van ouders en kinderen. Een bron van ellende omdat de werkwijze van de Raad voor de Kinderbescherming te vaak in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Aan de onderzoeken van de Raad na een scheiding of ouders wel met hun kinderen om mogen gaan dient onverwijld een einde gemaakt te worden. Door de stelmatige partijdigheid van de Raad voor de Kinderbescherming primair voor "Bureau Jeugdzorg" secundair voor "de moeder" en "onderonsjes met Bureau Jeugdzorg en kinderrechters (180)" worden kinderen onnodig onder toezicht gesteld. Het onnodig "inbreken" van de Raad in gezinnen met een werkwijze die in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, hiermee wordt o.a. bedoeld de verzonnen verhalen in raadsrapporten die de RvdK weigert op juistheid te controleren omdat het door de MvJ vastgestelde kwaliteitskader RvdK dit verhinderd, heeft desastreuze gevolgen voor gezinnen, kinderen en hun ouders. In Nederland worden kinderen onnodig uithuis geplaatst simpelweg omdat de werkwijze van de Raad voor de Kinderbescherming niet deugt en er sprake is van kinderbeschermingmaatregelen na verzonnen verhalen en dat is fraude. Ontvangen gelden uit kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen dienen als heling te worden aangemerkt.

Jeugdzorg. De jeugdzorg dwingen navolgbaar en transparant te werken, bij de provincie weghalen en onderbrengen bij de gemeente. Voordelen voor burgers. Minder geld naar de jeugdzorg, minder jeugdzorg bemoeienis met gezinnen, minder kinderbeschermingsmaatregelen met flinke besparingen op rechtspraak en allerlei gesubsidieerde hulpverlening.

Contactjournalen. Macht is recht! (50) (20) De jeugdzorg MOET transparant werken! Bij verzoeken van de jeugdzorg en de RvdK moeten complete contactjournalen als bijlage meegestuurd worden aan belanghebbenden. Het weigeren van complete contactjournalen is een kenmerk van organisatiecriminaliteit. Deze kenmerken van organisatiecriminaliteit dienen met lik op stuk beleid en met kaalplukteams met harde hand dient te worden bestreden. Op deze wijze worden "grenzen gesteld" aan de ongewenste werkwijze van jeugdzorgindustrie in Nederland. Kinderrechters moeten gedwongen worden om verzoeken van de jeugdzorgindustrie te toetsen op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en kenmerken van organisatiecriminaliteit. (1000) Tevens wordt hiermee aan het procederen van ouders om afschrift compleet contactjournaal door ouders (Macht is recht) een einde gemaakt. Dit geldt dan tevens voor de onderonsjes tussen jeugdzorg en kinderrechters over een minderjarige buiten de hoorzittingen. Dat betekent in de praktijksituatie dat ook alle gevoerde gesprekken tussen jeugdzorg en kinderrechters over een minderjarige buiten de hoorzittingen om in de contactjournalen vermeld dienen te staan.

Ongelijke doorlooptijden voor procedures die burgers inleveren tegen de bestuursorganen jeugdzorg en RvdK ondermijnen de rechtspositie van burgers in Nederland. Om de rechtspositie van ouders die procederen tegen de bestuursorganen jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming te verbeteren dienen alle procedures die burgers tegen deze bestuursorganen inleveren behandeld te worden op hoorzittingen zowel bij commissies als bij de rechtbanken binnen de termijn van 4 weken met een uitspraak binnen 6 weken. Verdaging is wettelijk niet mogelijk. Bij overtreding van deze termijn door het betrokken bestuursorgaan en/of de betrokken rechtbank dient aan iedere betrokken ouder een schadevergoeding betaald te worden van 5000 euro per dag.
 
De jeugdzorg moet gedwongen worden om transparant te werken en een gezinsvoogd dient op verzoek van een ouder vervangen te kunnen worden. Een gezinsvoogd in Nederland dient onverwijld doch in ieder geval binnen een week vervangen te worden op verzoek van een ouder indien een gezinsvoogd zich ten onrechte voor de voogd van een kind heeft uitgegeven en/of geen concept rapporten heeft gestuurd aan ouders tenminste 14 dagen voor een inzage gesprek en/of in rapporten verklaard dat een rapport of besluit met de betrokken ouder is besproken terwijl dat onjuist is en/of indien een ouder geen compleet contactjournaal gezinsvoogd heeft ontvangen en/of indien de betrokken ouder geen afschrift compleet dossier heeft ontvangen en/of indien een ouder geen afschrift van de complete en originele melding kindermishandeling tegen die ouder heeft ontvangen. Bij een terecht verzoek om vervanging van de gezinsvoogd betaald de betrokken stichting onverwijld en in ieder geval binnen een week een schadevergoeding van 5000 euro aan iedere ouder die terecht om vervanging van de gezinsvoogd heeft gevraagd. Dit bedrag dient, indien mogelijk, op het salaris van de betrokken jeugdzorg directeur te worden verhaald.
 
Eerlijk rechtsproces. 6 EVRM, Eqality of arms, Bupo verdrag, HvRM Mc.Michael. Ouders dienen over alle stukken te beschikken in procedures tegen de jeugdzorg. Indien wordt vastgesteld dat in een procedure bij kinderbeschermingsmaatregelen de rechtbank en de jeugdzorg over een of meer stukken beschikken die de betrokken ouder niet bezit en/of aan die ouder wordt geweigerd waarmee sprake is van een doodzonde in de rechtspraak dan betaalt de betrokken rechtbank een schadevergoeding van 50 miljoen euro voor iedere gebeurtenis aan de betrokken ouder met oneervol ontslag op staande voet voor de betrokken rechter(s).
 
Crisisuithuisplaatsing op verzoek van de jeugdzorg. Publieke controle op de rechtspraak bij een crisisuithuisplaatsing. Bij (mondelinge/telefonische) verzoeken van de jeugdzorg om crisisuithuisplaatsingen gaat de dienstdoende rechter vergezeld van politie en jeugdzorg naar het betrokken adres. Het mondelinge/telefonische verzoek van de jeugdzorg wordt door de dienstdoende rechter eerst op papier gezet en ondertekend. De dienstdoende kinderrechter bekijkt de situatie in het betrokken gezin ter plaatse en hoort de aanwezigen ter plaatse welke gesprekken met band en beeldopnamen worden opgenomen. De dienstdoende kinderrechter doet ter plaatse uitspraak of kinderen wel of niet weggehaald kunnen worden. De beschikking wordt binnen 24 uur op papier gezet met als grondslag de band- en beeldopnames van de ter plaatse aangetroffen situatie en ter plaatse gevoerde gesprekken. Bij (schriftelijke) verzoeken om crisisuithuisplaatsingen wordt eerst het schriftelijk verzoek ingediend waarna de rechtbank op dat verzoek beslist. Indien een rechtbank eerst een beschikking afgeeft voor crisisuithuisplaatsing en daarna pas het schriftelijk verzoek om crisisuithuisplaatsing wordt ontvangen betaald de rechtbank een schadevergoeding van 50 miljoen euro aan iedere bij die beschikking betrokken ouder. De betrokken kinderrechter wordt op staande voet oneervol ontslagen.
Alle beschikkingen bij kinderbeschermingsmaatregelen dienen in het openbaar uitgesproken te worden. Bij overtreding betaald de betrokken rechtbank een schadevergoeding van 50 miljoen euro aan iedere ouder die te maken heeft gekregen met een beschikking die niet in het openbaar is uitgesproken.

Gesloten jeugdzorginstellingen. Het civiel opsluiten van minderjarigen dient verboden te worden.

Onderwijs & Leerplicht. Ouders dienen op eerste verzoek onverwijld afschrift te krijgen van alle en complete schooldossiers van hun kinderen. Gelijk cc afschrift te krijgen van emailverkeer tussen school met jeugdzorg en leerplichtambtenaar. Voordelen voor burgers. Schoolverzuim door transparant en navolgbaar werken voorkomen. Minder geld naar de jeugdzorg, minder jeugdzorg bemoeienis met gezinnen, minder kinderbeschermingsmaatregelen met flinke besparingen op rechtspraak. Scholen en klassen dienen zo klein mogelijk te zijn.

Sport en jeugd. Het bevorderen en in stand houden van sportvelden in woonkernen zodat kinderen in hun eigen woon- en leefomgeving kunnen sporten zonder daarvoor onnodig lang en gevaarlijker te hoeven reizen.

top

 

 

4. Ouderenbeleid

 

 

 

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar en de overheid moet het verlagen van de pensioengerechtigde leeftijd gaan betalen.

Woonruimte/Eerste Eigen huis/hypotheekrenteaftrek/AOW/ouderenbeleid. Het bezit van eerste eigen woonruimte moet zoveel mogelijk bevorderd worden. Groep Hop is tegen belastingen die gelinkt kunnen worden aan het bezit van een eigen eerste woning. Als burgers een woning kopen gebeurt dat met geld waarover al belasting is betaald. Door over het bezit (eigen woning) dat gekocht is met geld waar al belasting over is betaald nog eens stelselmatig belasting te gaan heffen (dubbele belastingen) achten wij als Groep Hop zeer ongewenst. Burgers die een eigen woning hebben en die woning zo snel mogelijk betalen hoeven geen geld meer te betalen van die woonruimte/hypotheek(rente) maar kunnen het geld besteden bij onafhankelijke personen en bedrijven. Voordelen voor burgers. Burgers zullen sneller een hypotheek gaan aflossen omdat ze dan gratis kunnen wonen met meer koopkracht. Een enorme besparing op bureaucratie en rechtspraak kan hiermee gerealiseerd worden. AOW. Gepensioneerden met een eigen woning die vrij is hebben zonder die dubbele belastingen meer koopkracht. Eerlijke verdeling woonruimte. Het bezit van een tweede woning dient fiscaal zo onaantrekkelijk mogelijk te worden gemaakt om de woningnood te bestrijden.

Ouderen/60+. Gratis openbaar vervoer. Geen lokale/provinciale belastingen/Gratis identiteitskaart voor 60+. Verwijzing naar: Woonruimte/Eerste Eigen huis/hypotheekrenteaftrek/AOW/ouderenbeleid. Voordelen voor de oudere burgers: Mensen die hun hele leven hard gewerkt hebben voor onze welvaart netjes behandelen zodat ze met zoveel mogelijk koopkracht van hun oude dag kunnen genieten.

Zorg en welzijn. Een ambulance dient binnen 15 minuten op iedere plaats in de provincie te kunnen zijn.

Armoede bestrijding. Met gratis openbaar vervoer, geen lokale belastingen, een gratis identiteitskaart en goedkope schone energie kan de armoede onder ouderen adequaat bestreden worden zodat ouderen niet bij een voedselbank om eten hoeven te vragen.

Energiebedrijven dienen in het bezit van de Staat der Nederlanden te blijven waarbij energie tegen kostprijs geleverd wordt aan de consument en het bedrijfsleven. top

 

 

5. Ruimtelijke ordening

 

 

 

Agrarisch gebied.  De "Veluwe" is geen monument maar een gebied waar mensen wonen, werken en kunnen recreŽren. Het is belangrijk om kwaliteit voedsel te produceren in het land van de gebruiker voor die gebruiker zodat invoer niet nodig is met de daarbij behorende hoge transportkosten. De agrarische sector is dus heel belangrijk voor ons land en dit klemt des te meer omdat (ook kleinere) boerenbedrijven een belangrijke rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van schone goedkope energie. Wij zijn voor een gezonde balans m.b.t. het open houden en afsluiten van wegen in recreatiegebieden. Overlast wilde zwijnen dient bestreden te worden met een verbod op bijvoederen.

Rheden Gelderland, contactpersoon voor dit programmaonderdeel Ron Nienhuis
Verkeer & vervoer. 
Traverse Dieren. Al sinds de jaren '70 wordt Dieren geplaagd door verkeersproblemen. Een drukke provinciale weg ťn een spoorlijn doorsnijden het dorp. Opstoppingen, overlast, gevaarlijke situaties zijn het gevolg van een falende gemeente Rheden en provincie Gelderland. Groep Hop geeft in de gemeente Rheden de allerhoogste prioriteit aan het oplossen van deze verkeersproblemen in Dieren door de aanleg van twee Noord-Zuid tunnels.

Woonruimte. Het verplaatsen van sportvelden naar de buitenkant van een gemeente ten gunste van projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties dient voorkomen te worden. Het is slimmer na te gaan gebouwen van de gemeente en/of andere overheden die veel te groot zijn geheel of gedeeltelijk afgebroken kunnen worden voor de bouw van woonruimte die verkocht kan worden zodat te grote gebouwen van overheden geen geld meer gaan kosten maar geld gaan opleveren waarbij gelijk de woningnood adequaat bestreden kan worden.

Woonwijken 30 km. Aan- en afvoerwegen binnen de bebouwde kom 50 km. Buiten de bebouwde kom op provinciale wegen dient 80 km de standaard voor de maximum snelheid te zijn. Op alle snelwegen maximaal 130 km. Op deze manier worden onze wegen voor de burgers op een logische en herkenbare manier ingericht. Verkeersobstakels in woonwijken moeten zoveel mogelijk verwijderd worden niet alleen om het verkeer voor (gehandicapte en oudere burgers) veiliger te maken maar ook om schade aan voertuigen van burgers en bedrijven te voorkomen. 

  top

 

 

6. Milieu, leefomgeving en schone energie

 

 

 

Groep Hop wil het agrarisch landschap behouden! Het agrarisch landschap moet niet minder worden door de bouw van nieuwe industrieterreinen en/of sportvelden in agrarische gebieden. Boeren zijn sowieso zeer belangrijk als producent van ons voedsel in Nederland zelf zodat we onze voeding niet hoeven in te voeren met alle daarbij bijkomende transportkosten. Er dient beter naar het gebruik van beschikbare ruimte gekeken te worden alvorens ergens woningen in natuurgebied te bouwen. Natuurgebied op de Veluwe mag niet minder worden. Door uitvoering van o.a. (PROJECT 31)kunnen in agrarische gebieden boerderijen omgebouwd worden naar goedkope wooneenheden voor starters waar goedkoop energie opgewekt kan worden voor alle bewoners

Groep Hop wil het agrarisch landschap behouden! Klimaatoplossingen Groep Hop. Landbouwgewassen halen vaak meer CO2 uit de lucht dan bos.  Publicatie van een lijst waarop per gewas staat aangegeven hoeveel CO2 het uit de lucht neemt

Milieu, Leefomgeving. Door afschaffing van de provincies en verbetering openbaarheid van bestuur door meer gratis publicaties op internet worden de papierafvalstromen flink verminderd. Het aantal verkeersbewegingen van burgers van en naar gemeentehuizen flink verminderd en dat is weer goed voor het milieu en uw leefomgeving.

Energie. Groep Hop wil zich in gaan zetten voor de brede inzet van schone energie zoals waterstof als oplossing van de energieproblematiek. En wij, als Groep Hop, vinden dat de financiŽle voordelen die dit oplevert ook bij de gebruiker terecht moeten komen. Wij vinden dat de overheid niet middels accijns- en belastingheffingen het bedrijfsleven en de burger onnodig en onterecht op kosten jaagt indien zij gebruik willen maken van schone energie.

Standpunt Groep Hop over het bergen van verontreinigde baggerspecie in voormalige zandputten in relatie tot “schoon grondwater als levensbron: Wat schoon is moet schoon blijven! Vuile bagger moet gereinigd worden en niet gestort met eeuwig durende nazorg. Ons nageslacht NIET opzadelen met verontreinigde baggerspecie in voormalige zandputten Buren, (Asch, Beusichem, Buren, Eck en Wiel, Erichem, Ingen, Kerk-Avezaath, Lienden, Maurik, Ommeren, Ravenswaaij, Rijswijk, Zoelen en Zoelmond), contactpersoon voor dit programmaonderdeel Jan Hop Het bergen van verontreinigde baggerspecie in voormalige zandputten in relatie tot “schoon grondwater als levensbron: Wat schoon is moet schoon blijven! Vuile bagger moet gereinigd worden en niet gestort te worden. GS moet gťťn aanwijzing geven aan de gemeente Buren indien deze gemeente besluit het bestemmingsplan NIET te wijzingen ten gunste van klasse 3+4 verontreinigde baggerspecie. Groep Hop wil onverwijld een actie starten om – op basis van de uitgangspunten van “Sturende overheid” – het besluit om klasse 3+4 verontreinigde baggerspecie te storten in Ingen terug te draaien?

Verkeer en vervoer.
Eerst gratis openbaar vervoer in/rond de grote steden invoeren met bussen die op waterstof rijden om files naar/in/vanaf de grote steden aan te pakken. In Gelderland zou bijvoorbeeld begonnen kunnen worden met het invoeren van gratis openbaar vervoer in en om de steden Arnhem en Nijmegen met bussen op waterstof als brandstof. Gekeken moet natuurlijk worden wat goedkoper is een gemeentelijk openbaar vervoerbedrijf of een commerciŽle  onderneming. Omdat het hier om twee grote steden gaat die vlak bij elkaar liggen kan de regio eromheen ook mooi meegenomen worden met gratis openbaar vervoer als startproject bij kleinere kernen. Aanleg van de noodzakelijk transferia bevorderen.

Zorg m.b.t. verkeer en vervoer.
Gehandicaptenparkeerkaart. Houders van een gehandicaptenparkeerkaart moeten overal gratis kunnen parkeren. Houders van een gehandicaptenparkeerkaart hoeven geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Hiermee willen wij stimuleren dat houders geen gebruik maken van gemeentetaxi, regiotaxi en valys. Regelgeving moet in iedere gemeente gelijk zijn. top

 

 

7. Gratis openbaar vervoer, aanleg en onderhoud fietspaden

 

 

 

Gratis openbaar vervoer. Groep Hop is tegen proeven met gratis openbaar vervoer maar wil gratis openbaar vervoer zo snel mogelijk invoeren waarbij de bussen op waterstof kunnen gaan rijden. Financiering: Geen belasting op waterstof als brandstof voor openbaar vervoer. Door de provincies op te heffen komt er meteen geld vrij voor gratis openbaar vervoer. Met gratis openbaar vervoer worden files adequaat opgelost en hoeft er minder geld naar aanleg en onderhoud van wegen.

Aanleg en onderhoud fietspaden. Het fietsen dient waar dat mogelijk is zoveel mogelijk bevorderd te worden door aanleg van meer fietspaden en goed onderhoud van fietspaden. Bij opstapplaatsen openbaar vervoer dienen adequate voorzieningen te zijn voor het veilig stallen van fietsen. 

Innovatief fietsproject. Groep Hop is VOOR een innovatief fietsproject waarbij fietsers hun fiets met de bus kunnen meenemen waarbij op internet van tevoren gekeken kan worden waar de opstapplaatsen zijn. top 

 

 

8. Economie en Europa.

 

 

 

Minder geld naar Europa. Groep Hop maakt zich sterk voor steeds minder geld naar Europa maar wil ons geld gelijk in Nederland investeren om hier problemen op te lossen en niet via een administratieve omweg via Europa maar een fractie terug ontvangen met alle daarbij behorende onnodige bureaucratie en geldverspilling.

top 

 

 

8. Voeding

 

 

 

Kleur-, geur en smaakstoffen hebben een negatief effect op het gedrag van kinderen. Studies hebben uitgewezen dat kinderen die biologisch voedsel krijgen hier in positieve zin baat bij hebben. Groep Hop eist een verbod op aspartaan waarvan al is vastgesteld dat het kanker veroorzaakt. De producenten van levensmiddelen dienen dit te vervangen door stevia. De overheid dient het gebruik van stevia te stimuleren.

 

Bereikte resultaten kalveren.

 

 

 

top 

 

 

9. Volkshuisvesting en legaliseren van permanente bewoning in recreatiewoningen.

 

 

 

Groep Hop is voor het LEGALISEREN van permanent bewonen van recreatiewoningen.

Woningnood. Falende bestuurders van de grote gevestigde politieke partijen beloven al tientallen jaren de woningnood op te lossen. Het is net een grammafoonplaat die steeds opnieuw opgezet wordt. Door de provincies af te schaffen kunnen bijvoorbeeld de provinciehuizen afgebroken en vervangen worden door woonruimte voor starters. Verkoop van deze woonruimte gaat via de gemeente direct aan starters waarbij projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties worden uitgesloten. De provincies en provinciehuizen kosten dan geen geld meer maar leveren geld op waarbij gelijk de woningnood wordt opgelost. Nieuwkomers zoals Groep Hop met creatieve oplossingen dienen kansen te krijgen de woningnood wel op te gaan lossen.

Industrieterreinen in woonkernen dienen vervangen te worden door verkoop van woonruimte aan starters. Al het vrachtverkeer van en naar industrieterreinen door woonwijken kan hiermee worden voorkomen, geluidsoverlast wordt hiermee adequaat teruggedrongen.

Volkshuisvesting. Schone en goedkope energie gekoppeld aan woningnood starters. De oplossing van woningnood voor starters heeft bij Groep Hop de hoogste prioriteit. Schone, goedkope energie gekoppeld aan  woningnood oplossingen voor starters Voordelen voor burgers. Betaalbare goedkope woonruimte voor starters. Meer koopkracht voor burgers dus goed voor de economie. Minder jeugdzorg. Het bevorderen van de onafhankelijkheid en het zelfstandig nadenken van minderjarigen omdat zicht geboden wordt op snelle en goedkope woonruimte waar deze burgers zonder huursubsidie hun eigen boontjes kunnen doppen.

Groep Hop wil een huurverlaging voor huurders in 2014.
Wij willen een huurverlaging voor huurders en een verlaging op de energieprijzen voor iedereen. Hierdoor neemt de koopkracht van de burger toe. Het nadeel is dat de grootverdieners iets minder verdienen.

top

 

 

10. Rechtspraak, openbare orde en veiligheid

 

 

 

Groep Hop wil de Raad van State opheffen. Prof. mr Tak, voormalig staatsraad RvS heeft geconcludeerd dat deze organisatie geen enkele rechtsbescherming biedt aan de burger. Dit blijkt uit meerdere uitspraken. Knippen en plakken in verkiezingsformulieren goedgekeurd door RvS. Daarnaast is de Raad van State europees rechterlijk een illegaal orgaan omdat zij zowel wetgeving maakt als procedures tegen wetgeving controleert.

Daarnaast wil Groep Hop alle hogere beroepsinstanties opheffen zoals de Centrale Raad van Beroep alsook College van Beroep voor Bedrijfsleven en anderen omdat gebleken is dat zij compleet verwijderd zijn van de burger en de werkelijke praktijk.

Hoge Raad. Door de opheffing van alle bovenstaande beroepscolleges dient de Hoge Raad getransformeerd te worden naar een rechtsorgaan waar de burger zelfstandig zonder verplichtige procureurstelling kan procederen.

Een sterke rechtsstaat.
Regel 8 Nederlandse Orde van Advocaten Gedragsregels 1992
Een obscure advocaat kenmerkt zich door burgers die tegen de overheid procederen uit te zuigen en uit te buiten en/of probeert uit te zuigen en uit te buiten in zaakjes van die burger tegen de overheid om vervolgens in strijd met regel 8 van de Nederlandse Orde van Advocaten Gedragsregels 1992 niet schriftelijk te informeren dat hij niet in cassatie gaat. Dit klemt des te meer als zo'n obscure advocaat ook een rechter nevenfunctie bekleed dus conform de mentaliteit van die beroepsgroep burgers uitzuigt en uitbuit en/of probeert uit te zuigen en uit te buiten om vervolgens niet in cassatie te gaan om de overheid en zijn rechtermaatjes te beschermen tegen een cassatiezaak van een burger.

Horecabeleid, alcohol en openbare orde. Groep Hop is tegen een toegangsverbod voor burgers onder de 18 jaar aan de horeca. Wij zijn tegen het inzetten van gemeentelijke HANDHAVERS met een kilometervergoeding van 41 cent de kilometer om dit te gaan controleren. We willen immers minder gemeenteambtenaren. De horecabedrijven/ondernemers moeten dit zelf ieder voor zich gaan regelen. Als horecabedrijven geen alcohol mogen verkopen aan burgers onder de 18 jaar dan moeten ze dat niet doen. Thuis zijn je ouders de baas. Wat er thuis gebeurt heeft de overheid niets mee te maken. Je ouders moeten je goed voorlichten. Als je dronken op school komt komt de jeugdzorg vanzelf aan de deur. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) is bevoegd horecagelegenheden te controleren. Kampen voorbeeld. Als je als moeder met een klein kind boodschappen doet in een supermarkt en je krijgt geen bierblikje mee al je boodschappen op de band laten staan en gewoon weglopen en ergens anders boodschappen gaan doen. Bron toevoeging programma onderdeel "horecabeleid". Antwoorden Jan Hop tijdens speeddaten met Ermelose jongerenraad 13 januari 2014, vervolgens overgenomen tijdens lijsttrekkeroverleg m.b.t. verkiezingen gemeenteraad 19 maart 2014.

Groep Hop eist per ouder tien miljoen euro schadevergoeding voor iedere ouder die procedeert tegen jeugdzorg om vervolgens door RvdK en kinderrechters uit het gezag te worden gezet en een beroepsverbod voor de betrokken medewerkers van jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming en kinderrechters op welke zaken door een volksjury dient te worden beslist.

Betaling griffierecht. Groep Hop is TEGEN betaling griffierecht door gedaagden voor aanvang van een rechtszaak.

Naam rechter. In iedere uitnodiging voor een rechtszitting dient bij WET VERPLICHT de naam van de rechter(s) te staan die de onderhavige zaak behandelt/behandelen zodat burgers gegevens over die rechter(s) en zijn/haar uitspraken in het verleden kunnen opzoeken om zich zo goed mogelijk voor te bereiden. Indien bij de behandeling van de zaak er een andere rechter zit dient deze de zaak gelijk aan te houden om de burger in staat te stellen onderzoek te doen naar de nieuwe rechter. Een verbod op nevenfuncties voor rechters en Officieren van Justitie te beginnen met een verbod op de dubbelfuncties advocaat/rechter en OvJ/rechter om een begin te maken met het orde op zaken stellen in de rechtspraak.

Invoering van lekenrechtspraak om de kwaliteit van de rechtspraak zo snel mogelijk flink te verbeteren. Betere rechtspraak met snellere doorlooptijden.

Transparantie werkwijze rechtbank. Binnen 14 dagen dienen rechtbanken bij WET VERPLICHT een ontvangstbevestiging te sturen van ingeleverde procedures met zaaknummers. De weigering van een rechter om haar/zijn naam te vertellen bij aanvang van een zitting dient in de WET STRAFBAAR gesteld te worden. Iedere rechter die weigert haar/zijn naam te noemen op een hoorzitting op verzoek van een belanghebbende dient te worden ontslagen zonder uitkering met een VERBOD om ooit nog een overheidsfunctie te mogen vervullen om het uithollen van de rechtspraak voor burgers met keiharde maatregelen tegen rechters aan te pakken. Toelichting 457.

Bezwaarschriftenprocedures. Groep Hop is tegen de ongelijke uitvoering van de afhandeling van door burgers ingediende bezwaarschriften tegen besluiten van de overheid. De termijn van indiening bezwaarschrift is zes weken. De afhandeling van de bezwaarschriften dient ook binnen zes weken plaats te vinden. Er is vastgesteld dat gemeentes standaard verdagen waardoor de afhandelingstermijn 12 weken wordt. Groep Hop is tegen mediation nadat bezwaarschriften zijn ingediend. Mediation dient NA indiening van verzoekschriften en VOOR het indienen van bezwaarschriften plaats te vinden.

Groep Hop is tegen kilometerheffing en tegen trajectcontroles en ook wil geen geld steken in trajectcontroles maar trajectcontroles overal afschaffen. Groep Hop heeft zeer ernstige bezwaren tegen een overheid die met een kastje in iedere auto en met trajectcontroles exact in de gaten kan houden op ieder moment van de dag waar, welke auto zich in Nederland bevindt en wie er in die auto zit(ten). Spitsstroken moeten sneller worden geopend! top 

 

 

 

Groep Hop financiŽle onderbouwing programma's gemeenten m.b.t. verkiezingen gemeenteraad 2014-2018


Groep Hop wil de 50,9 Miljard uit het in 2012 "verdwenen" Aow Fonds terugeisen en zo de bezuinigen overbodig maken.
Toelichting en onderbouwing.
08-10-2013 Brief registeraccountant drs. L.W. Verhoef, Kersengaard 13, 3962 JR Wijk bij Duurstede betreft Spaarfonds AOW aan het bestuur van de Algemene Rekenkamer

 

 

De financiŽle onderbouwing van ons programma op minder dan een A4-tje

U neemt twee bierviltjes. 
 
Het eerste bierviltje staat voor de onafhankelijke producerende personen en bedrijven in Nederland. 
 
Het tweede bierviltje staat voor de gesubsidieerde hulpverlening. 
 
Door van het eerste bierviltje kleine stukjes af te breken en deze stukjes bovenop het bierviltje dat staat voor gesubsidieerde hulpverlening te leggen laten we zien dat in Nederland de onafhankelijke producerende personen en bedrijven worden opgevreten door de gesubsidieerde hulpverlening waardoor de problemen in Nederland bijna niet meer zijn op te lossen. 
 
We beantwoorden vragen om meer uitleg op deze manier keurig netjes en nodigen de vraagsteller altijd uit aan ons uit te leggen met goede argumenten waarom onze stelling, uitgangsformule en uitleg onjuist zijn zonder de aandacht af te gaan leiden van waar het hier om gaat.  Minder regels, minder belasting, meer koopkracht voor burgers, meer openbaarheid van bestuur en waterstof als de energieoplossing om zelf uw woning te verwarmen en van elektriciteit te voorzien is het programma van de Groep Hop in een zin. Wij bedanken u voor uw bezoek aan de website van de Groep Hop en nodigen u uit andere burgers op deze website attent te maken. 
 
Wij hopen dat u na het lezen van dit programma uw netwerk op Groep Hop attent wil maken door het Groep Hop programma binnen uw netwerk te verspreiden.

Met vriendelijke groet,

Namens de kandidaten van Groep Hop.

Hans Zijlstra, voorzitter

 

 

top
Activiteiten