1

Verkiezingsprogramma Groep Hop 2018-2022

Voorwoord

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Groep Hop voor de periode 2018 – 2022.

Op het moment van samenstellen gaat het weer wat beter met de economie maar profiteert niet iedereen daarvan. Ook is het VN verdrag voor mensen met een beperking geratificeerd door Nederland en profiteert ook niet iedereen daarvan. Jeugdzorg is na de transitie ondergebracht bij de gemeenten en daar profiteert de jeugd nog steeds niet van. Gemeenten blijken in vele individuele gevallen een onbetrouwbare partner te zijn.

De hamvraag is dus:" Biedt de gemeente u wat u nodig heeft?"

Groep Hop is een landelijke lokale partij die zich richt op deze vraag. Groep Hop neemt deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Oldambt, Ermelo en Purmerend. Wij zijn van mening dat er een frisse wind door de gemeentehuizen heen moet die duidelijk het geluid van de inwoners van de gemeente laat horen. Groep Hop wil zich inzetten om dit geluid om te zetten in daden vanuit de gemeente zodat iedereen kan meedoen.

Ik ben verheugd met de mooie kandidatenlijsten die wij in deze 3 gemeenten hebben waar onze kandidaten de standpunten van Groep Hop naar voren willen brengen. U leest in deze standpunten misschien zaken waarover u een andere idee heeft maar ik verzeker u dat alle standpunten zijn voortgekomen uit ervaringen van mensen in Nederland.

Nu zullen wij natuurlijk niet al deze standpunten (er zijn ook lokale standpunten die per gemeente verschillen) na de verkiezingen waar kunnen maken 2

omdat we daarvoor afhankelijk zijn van enerzijds het aantal stemmen en anderzijds de portemonnee. Het uitgangspunt van Groep Hop is echter zoals al genoemd iedereen kan meedoen. Geld over de balk smijten kunnen we allemaal maar dat willen we niet want elke euro kan gebruikt worden voor het doel waarvoor elke gemeente is ingericht: U. Daarom hoe meer zetels we van u krijgen hoe meer we van ons verkiezingsprogramma waar kunnen maken. Aan u de keus. Wij hopen dat u op 21 maart 2018 gaat stemmen en dat u dan ook op ons gaat stemmen

Hans Zijlstra

Voorzitter Groep Hop 3

Inhoudsopgave

Voorwoord .................................................................................................................................................... 1

Inhoudsopgave .............................................................................................................................................. 3

Speerpunten van Groep Hop ........................................................................................................................... 6

Inleiding (en leeswijzer)...............................................................................................................................10

1. Geen discriminatie Nederlanders t.o.v. buitenlanders. ............................................................................11

2. Burger, bestuur en politiek ....................................................................................................................11

2.1. Etnisch profileren ..........................................................................................................................11

2.2. Zichtbaarheid ...............................................................................................................................11

2.3. Zeggenschap en medezeggenschap ..............................................................................................12

2.4. Bestemmingsplannen ....................................................................................................................12

2.5. Gemeente houdt een verantwoordelijkheid .................................................................................12

2.6. Wmo, beroep en klachten .............................................................................................................13

2.7. Ombudsman ................................................................................................................................13

2.8. Geen fraude geen zelfverrijking ....................................................................................................13

2.9. Voorzieningen door stelselwijziging ..............................................................................................13

2.10. Glasvezelnetwerk ......................................................................................................................14

2.11. Groep Hop met beide benen op de grond ................................................................................14

2.12. De burger is geen klant. KCC’s afschaffen .................................................................................14

2.13. Digitaal zoveel maar kan ...........................................................................................................15

2.14. prestigeprojecten ......................................................................................................................15

2.15. Budget neutraal .........................................................................................................................15

3. Jeugdzorg en onderwijs .........................................................................................................................16

3.1. Persoonsgebonden Budgetten (PGB’s) .........................................................................................16

3.2. De jeugd moet de toekomst hebben.............................................................................................16

3.3. De flop Passend onderwijs ............................................................................................................17

3.4. Taalonderwijs ...............................................................................................................................18

3.5. Veilig op school, (sport)vereniging ................................................................................................18

3.6. Schoolzwemmen ...........................................................................................................................18

3.7. Jeugdzorg .....................................................................................................................................18

3.8. Kindopvang ..................................................................................................................................19

4. Ouderenbeleid .....................................................................................................................................20

4.1. Scootmobielen, Ouderenbus en Regiotaxi ....................................................................................20

5. Ruimtelijke ordening .............................................................................................................................20 4

5.1. Woningbouwcorporaties ...............................................................................................................20

6. Milieu, leefomgeving en schone energie ..............................................................................................20

6.1. De inclusieve maatschappij ...........................................................................................................20

6.2. Onderlinge verdraagzaamheid ......................................................................................................21

6.3. Vrijwilligerswerk ............................................................................................................................22

6.4. In een inclusieve maatschappij houd je rekening met elkaar .......................................................22

6.5. Mantelzorgers ...............................................................................................................................22

6.6. Eenzaamheid, Dementie, mensen met een beperking .................................................................23

6.7. Donor zijn of willen worden ..........................................................................................................23

6.8. Het Comden model. Van het kastje naar de muur of echte hulp? ...............................................24

6.9. Inkomensondersteuning en tegenprestatie ..................................................................................24

6.10. Schulden en preventie ...............................................................................................................24

6.11. Armoede en werkeloosheid moeten niet erfelijk zijn ...............................................................25

6.12. Problemen bel het Comden team, ťťn plan .............................................................................25

6.13. Hondenpoep overlast ................................................................................................................25

6.14. Bewegen en sport: we gaan voor de winst ...............................................................................26

6.15. Geweldloze sport! .....................................................................................................................26

6.16. Cultuur .....................................................................................................................................26

6.17. Behoud van activiteiten in gemeenten/dorpen ........................................................................26

6.18. Natuur en milieu ........................................................................................................................26

6.19. Energiezuinig wonen .................................................................................................................27

7. Gratis openbaar vervoer en aanleg fietspaden .....................................................................................27

8. Economie .............................................................................................................................................27

8.1. Werkgelegenheid ..........................................................................................................................27

8.2. Winkels en webwinkels .................................................................................................................27

8.3. Zondag .........................................................................................................................................27

8.4. werkbezoeken bij gemeentelijke bedrijven ..................................................................................28

9. Recreatie en permanente bewoning .....................................................................................................28

9.1. Een leefbare gemeente .................................................................................................................28

9.2. Onderhoud weer A-niveau ............................................................................................................28

10. Volkshuisvesting ...............................................................................................................................29

10.1. Meedoen is thuis wonen ...........................................................................................................29

11. Rechtspraak, openbare orde en veiligheid ........................................................................................29

11.1. Veiligheid .................................................................................................................................29 5

11.2. Politie en aangiftebereidheid ....................................................................................................29

11.3. Gemeentelijke ambtenaren met opsporingsbevoegdheid. ......................................................30

11.4. overlast door de jeugd ..............................................................................................................30

11.5. Comden model: bewezen effectief ...........................................................................................31

11.6. Misbruik in de jeugdzorg ...........................................................................................................31

11.7. Verkeer ....................................................................................................................................31

11.8. Verkeersveiligheid .....................................................................................................................32

11.9. Dierenwelzijn .............................................................................................................................32

12. FinanciŽle onderbouwing programma ..............................................................................................32

12.1. FinanciŽn .................................................................................................................................32

12.2. Belastingen ...............................................................................................................................33 6

Speerpunten van Groep Hop

Geen discriminatie Nederlanders t.o.v. buitenlanders.

Eigen inwoners ook in recreatiewoningen ipv alleen maar vluchtelingen. Legalisatie bewoning recreatiewoningen. Gelijke voorzieningen voor alle behoeftigen. Iedereen leert Nederlands; schijnconstructies om zakken te vullen afschaffen.

Burger, bestuur en politiek

Burgers zijn geen klanten. Klant contact centra kunnen dicht. Gemeente is dienstverlenend naar de behoefte van elke individuele inwoner van haar gemeente. Eenheidsworst de deur uit. Alle gemeentelijke en provinciale belastingen naar een landelijk inningskantoor. Nederland in twee waterschappen verdelen. Gasbaten inzetten voor alle gedupeerden. Alle gedupeerden schadevergoeding van NAM nu deze niet kan aantonen dat woningen geen schade hebben gehad als gevolg van gasbevingen en gaswinning. Gratis internet overal en alle overheidsstukken openbaar zodat inwoners zo veel mogelijk digitaal kunnen doen. Iedereen moet daaraan meekunnen doen. Externe inhuur de deur uit. Gemeente moet inclusieve maatschappij zijn.

Jeugdzorg en onderwijs

Schoolzwemmen terug in het onderwijs. Behalen bromfietsrijbewijs in voortgezet onderwijs. Intensieve samenwerking scholen en sportverenigingen. Langer school met sport waardoor ouders geen geld kwijt zijn aan dure kinderopvang, Obesitaspreventie en iedereen kan sporten. Invoering van Comden model in alle gemeenten zodat de huidige geldverslindende falende jeugdzorg echte gezins(jeugd)zorg gaat worden. Geen kind het huis uit tenzij het ECHT niet anders kan ipv uit huis geplaatst of gesloten geplaatst omdat ouders het niet eens zijn met de hulpverlening (jeugdzorg zegt: niet willen meewerken) Thuisonderwijs is een grondwettelijk recht en moet kunnen. Passend onderwijs in de gemeente hervormen tot inclusief onderwijs

Ouderenbeleid

Ouderen respecteren. Iedereen moet meedoen. Pensioengerechtigde leeftijd naar 60 jaar. Gratis vervoer 60+, gratis ID kaart 60+. Participatiewet binnen gemeente nek omdraaien, een inclusieve maatschappij vraagt geen ieder voor zich. Sociale diensplicht binnen gemeente. Activiteiten voor ouderen bevorderen. Ambulance binnen 15 minuten aanwezig. 7

Ruimtelijke ordening

Agrarisch gebied is nodig maar er dient een goede balans te zijn voor agrarisch en recratie. Overlast wilde zwijnen beperken door verbod op bijvoeren. Hergebruik van overheidsgebouwen voor oplossen woningnood ipv slopen voor projectontwikkelaars. Woonwijken 30km, binnen bebouwde kom 50km, buiten bebouwde kom 80 bij groene streep 100, en snelweg 130km tbv eenduidigheid. Inclusieve maatschappij dus geen opstakels e.d voor inwoners.

Milieu, leefomgeving en schone energie

Herziening spoorwegnet door invoering Skyway. Hierdoor een strook voor vervoer a uto, bus, vracht en trein. Zoveel mogelijk stimuleren CO2, electrisch door overheid. Mensen met een beperking krijgen een kaart waarmee zij overal gratis mogen parkeren en geen wegenbelasting meer hoeven te betalen om een inclusieve maatschappij te bevorderen.Geen dump van verontreinigde baggerspecie in schoon water. Landschappen niet vervuilen met zonnepanelenparken. Deze bij bewoners op dak die eerst profiteren van deze energie.

Gratis openbaar vervoer en aanleg fietspaden

In een inclusieve maatschappij dient iedereen mee te kunnen doen. Hiervoor moet je voorzieningen die er zijn beter onderhouden, aanpassen zodat ook iedereen kan meedoen. Woonwerk verkeer met fiets of Skyway stimuleren.

Economie

De economie binnen een gemeente is bepalend voor wat je wel en niet kunt doen. Prestige objecten dienen afgewogen te worden tegen de inclusieve maatschappij. Geldverslindende projecten dienen vermeden te worden. Externe inhuur van adviseurs zonder de eigen inwoners geconsulteerd te hebben verbieden. Minder geld naar Europa zolang er in Nederland mensen naar de voedselbank gaan.

Recreatie en permanente bewoning

Werken en recreren zijn synoniemen. Groep Hop is voor de rustdag van de werknemer. Welke dag dit is laten we aan de werknemer over want in een inclusieve maatschappij bepaalt deze wanneer hij vrij wil zijn. De "kerkelijke" rustdag is niet de zondag zoals de gevestigde orde steeds beweert. De zondagswet en winkeltijdenwet dienen afgeschaft te worden zodat de werknemer zelf zijn rustdag kan bepalen. Er komt geen verplichting voor opening op zondag. Zowel de werknemers als ook de ondernemers hebben hier hun eigen keuze in. 8

Volkshuisvesting

Bent u ook die 78 toeren langspeelplaat van de gevestigde orde zat die elke verkiezingsperiode beloven dat ze de woningsnood gaan oplossen. Wij ook en Groep Hop is dus voor resolute oplossingen waarmee je direct resultaat boekt. Geen projectontwikkelaars waardoor het langebaanprojecten worden die uiteindelijk het dubbele of meer gaan kosten.

Rechtspraak, openbare orde en veiligheid

Prof mr Tak, voormalig Raadsheer bij de Raad van State heeft aangegeven dat deze instantie er niet voor de burgers is, Ook de Centrale Raad van Beroep en College van Beroep van Bedrijfsleven zijn dit niet en kunnen allemaal opgeheven worden. De rechters die nu benoemd zijn voor het leven kunnen allemaal terug naar de rechtbanken om weer een band te krijgen met de inwoners van Nederland want vanuit de ivoren toren gaat dat niet. Hierdoor wordt de werkdruk van de rechtbanken opgelost en hoeven advocaten geen rechtertje meer te spelen. Daarnaast zal de kwaliteit van de rechtspraak toenemen nu het lekenrecht ingevoerd gaat worden waardoor deze rechters echt het recht bewaken in plaats van dit nu door waardeloze uitspraken te doen waarbij de rechten van inwoners van Nederland keer op keer grof geschonden wordt. De Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman kunnen als verlengstukken eveneens worden opgeheven en vervangen worden door een lekeninstantie die dit werk overneemt.

De rechtstaat verbeteren door als gemeente een betrouwbare partner voor de inwoner te zijn. Openheid transparantie en het goede voorbeeld, zelf houden aan de wet staat voorop. HORECA gelegenheden voor 18+, Alcohol alleen aan 18+, HORECA regelt zelf.

Veiligheid gemeenten vergroten door meer blauw op straat. In elk dorp/kern weer een dorpsagent. Geen GGZ’r erbij want dit is door invoering COMDEN Model reeds geregeld. Administratieve zaken door administratieve ondersteuning. Niedersachsen model waardoor oplossingsgraad omhoog gaat en misdaadcijfer daalt. Door hudige werkwijze binnen gemeente neemt respect af en dit resulteert in een vicieuze cirkel dat agenten steeds arroganter worden naarmate het respect van de maatschappij afneemt. Gevestigde orde beleid is oorzaak en hier moeten we van af.

Inwoners van Nederland dienen alle stukken van alle instanties te krijgen zodra zij betrokken worden bij een rechtszaak. Met name jeugdzorgzaken waarbij de Raad voor de Kindermishandeling, Jeugdzorg, scholen en medici betrokken zijn dienen op aangeven van de inwoner per omgaande alle op hen betrekking hebbende gegevens aan de inwoner te verstrekken zodat hij zich goed kan verweren tegen de overheid. Elke weigerende instantie dient per direct in subsidie gesanctioneerd te worden en bij geen subsidie een boete verbeuren van €10.000 wegens schending van de privacy. De eerdergenoemde lekeninstantie beoordeelt alle wrakingsverzoeken tegen partijdige rechters. Indien gegrond zullen rechters onmiddellijk wegens disfunctioneren ontslagen worden. 9

FinanciŽle onderbouwing programma

Groep Hop wil de 50,9 miljard uit et in 2012 verdwenen AOW fonds terugeisen en zo bezuinigingen overbodig maken. Ook dient de AWBZ leugen hersteld te worden en gaan we weer terug naar het stelsel voor de leugenachtige marktwerking die goed zou zijn. Graaiers en fraudeurs in de AWBZ gelijk de cel en daarna de bijstand in Dit geldt vooral voor grote organisaties die kunstmatig rekeningen hoog houden (ziekenhuizen) en zorg aandikken (jeugdzorg) e.a. 10

Inleiding (en leeswijzer)

Groep Hop is een landelijke lokale naamspartij. Ze is opgericht op 9 november 2005 door Jan Hop die te maken kreeg met weerzinwekkende jeugdzorg en rechtbank perikelen. Helaas is dit anno 2018 nog steeds zo. Vele verslaggevers vragen ons of we een linkse of een rechtse partij zijn of dat we in het midden zitten. De overheid wil Groep Hop graag radicaliseren. Zo hield de Officier van Justitie maanden lang in beslag genomen verkiezingsposter met de slogan "Groep hop wil jeugdzorg echt aanpakken" vast. De lezer van het verkiezingsprogramma wist dat met aanpakken geen terroristische aanslag werd bedoeld, in tegendeel. Echter Justitie niet. Die willen d.m.v. het team gevoelige zaken een lijsttrekker van Groep Hop aanpakken omdat de standpunten van de partij hen onwelgevallig zijn. Ik zeg Fortuin achtige taferelen. Groep Hop stelt misstanden aan de kaak en geeft de oplossing om tot een beter leefbaarder Nederland te komen. Qua punten zijn wij soms wat rechter en soms wat linkser maar bovenal, met de beide benen op de grond.

In dit programma leest u wat onze idealen zijn en hoe wij die in de gemeente willen organiseren. Daarbij geldt dat we het wel moeten kunnen betalen. Groep Hop gooit geen geld over de balk maar gaat voor een NIBUD verantwoord huishoudboekje wat we nodig hebben voor een inclusieve maatschappij.

De punten die wij gerealiseerd willen hebben kunnen per gemeente verschillen. Ook zullen er programmapunten zijn die apart voor een gemeente wordt benoemd. Wij doen in 3 gemeenten mee dus houdt u vooral uw lokale kandidaat van Groep Hop in de gaten. De website van groep Hop zal de specifieke lokale punten ook weergeven.

Dit programma is daarnaast geen volledige beschrijving van alles wat er zou kunnen gebeuren binnen een gemeente. Indien er zaken niet benoemd worden die wel spelen binnen uw gemeente voelt u dan vrij om deze aan ons kenbaar te maken. Mail dan naar info@groephop.nl

Aan het eind van dit verkiezingsprogramma vindt u een overzicht van onze lijsttrekkers en kandidaten per gemeente.

Vragen en/of op- en aanmerkingen?

Geef ze maar aan ons aan. Dat kan zeker ook na de verkiezingen!

Op onze website http://groephop.nl vindt u onze gegevens.

U kunt een email sturen naar info@groephop.nl 11

1. Geen discriminatie Nederlanders t.o.v. buitenlanders.

In het dorp Nieuw Scheemda is er Veur Mekoar, in Purmerend heb je NLvoorelkaar. Groep Hop is voor alle inwoners ongeacht ras, kleur, geaardheid, leeftijd of beperking. Wij vinden dat Nederland maar in ieder geval de gemeenten waar wij meedoen met de verkiezingen inclusieve gemeenten moeten worden zodat iedereen kan meedoen. Dit vergt omdenken van zowel het bestuur als van de inwoners.

Mensen in een inclusieve maatschappij houden rekening met elkaar en zijn er voor elkaar. Je hebt je eigen leven maar dat kan heel goed naast die ander omdat je de ander accepteert. Natuurlijk heeft elk huis zijn kruis, maar dat hoeft niet ten koste te gaan van de buren, de wijk of nog erger.

2. Burger, bestuur en politiek

2.1. Etnisch profileren

Je hebt er vast wel van gehoord. De politie houdt Marokkaantjes in dure auto’s staande. Er zal wel wat aan de hand zijn want dit klopt niet. En dit etnisch profileren gebeurt niet alleen bij de politie. Ook bij jeugdzorg kunnen ze er wat van. We krijgen de kinderen niet zomaar te zien dus er zal wel wat aan de hand zijn. Erger nog: als er niets aan de hand is en je weigert een opdringerige jeugdzorgmedewerker heb je in Nederland maar zo een ondertoezichtstelling te pakken en als je dan voet bij stuk houdt worden je kinderen maar zo uit huis geplaatst om de ouder te dwingen mee te werken. Dan gaat het dus helemaal niet om de veiligheid van de kinderen, maar wil jeugdzorg of de medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming even laten weten dat hij de langste heeft. En u raad het al ook binnen de gemeente gebeurt dit. Ouders worden te pas en te onpas in de verwijsindex geplaatst zonder dat zij daar kennis van hebben.

Dus hier hebben we nog een lange weg te gaan omdat het allemaal uw vrijheden als bewoner op deze aarde raakt. Uw vrijheden worden aan alle kanten ingeperkt omdat een overheid denkt dat ze dat kunnen. Als het moet dan moet het, maar niet wel op de juiste gronden en juiste manier. Geen nep jeugdzorgrapport die vol met diagnoses staat door een net afgestudeerd studentje met SPW4 die niet eens bevoegd is om een diagnose vast te stellen. (u wilt niet weten hoe vaak dit voorkomt). Of een jonge ambtenaar die bij u aan de keukentafel zit om uw WMO budget te bespreken die van mening is dat u niets hoeft omdat u alles wel zelf kunt.

2.2. Zichtbaarheid

De afgelopen verkiezingen hebben niet geleid tot zetels in de gemeenteraden waardoor de zichtbaarheid zo voor u op het oog minder is geweest dan het is, omdat de lijsttrekkers wonen en leven in uw gemeente. Indien Groep Hop door uw stem in de raad komt zullen wij op regelmatige basis naar u toe komen. 12

Daarnaast zal Groep Hop aanwezig zijn op informatieavonden en worden werkbezoeken afgelegd.

Wilt u wat kwijt of heeft u een vraag: wij zijn altijd per mail bereikbaar. U kunt mailen naar info@groephop.nl

2.3. Zeggenschap en medezeggenschap

De gemeenteraad neemt beslissingen over de stad. Daarvoor worden zij gekozen en bij al die beslissingen geldt dat de meerderheid beslist. Daarom is het zaak dat u zoveel mogelijk op Groep Hop stemt want hoe meer zetels, hoe meer invloed. Dus als u wilt dat onze speerpunten gehaald worden moet u de keuze in het stemhokje maken.

Groep Hop neemt besluiten op basis van onze uitgangspunten. Daarnaast wordt er bij nieuwe punten in eerste instantie onze eigen uitgangsput gehanteerd en zullen wij rekening houden met alle betrokkenen en andere beoordelingen teneinde een zorgvuldig gewogen besluit te kunnen nemen. U ziet dat Groep Hop van mening is dat u als inwoner ook zeggenschap en medezeggenschap heeft.

Groep Hop is een voorstander van open communicatie. Alle informatie van de gemeente wordt naar u gebracht zodat u het niet kunt missen. U heeft dan wel zelf de verantwoordelijkheid om deze informatie te bekijken en in voorkomend geval van uw mening daarover te geven. Heeft u nog vragen bel dan met de gemeente. Komt u er dan nog niet uit kunt u altijd een mail sturen naar info@groephop.nl.

2.4. Bestemmingsplannen

Weet u wat er allemaal in bestemmingsplannen staat. Dit is van belang zodat u weet wat er wel en niet gebouwd mag worden in uw wijk, dorp of stad. Vaak worden er bestemmingsplannen gewijzigd of bouwaanvragen goedgekeurd zonder dat u heeft kunnen reageren. Als de bouw dan begint en u komt er dan pas achter en het er niet mee eens, dan bent u te laat. In lijn met het vorige punt wil Groep Hop zorgen dat u dit niet mist, zodat uw inbreng (zeggenschap) ook gehoord wordt door de gemeente.

2.5. Gemeente houdt een verantwoordelijkheid

Groep Hop vindt dat de gemeente faciliterend moet zijn om het VN verdrag voor mensen met een beperking tot zijn recht te laten komen. Elke gemeente dient een VN panel te hebben die alle voorstellen die dit verdrag raken op dit verdrag moeten beoordelen zodat iedereen ook mee kan doen zoals het VN verdrag bepaald. 13

2.6. Wmo, beroep en klachten

Het keukengesprek aan tafel om te bepalen welke zorg nodig is een prima initiatief als er ook echt naar de burgers geluisterd wordt. Tegenwoordig is het devies nee zeggen en de inwoner moet maar piepen als hij wat wil. Belastingen is een progressief stelsel maar Groep Hop vind dat dit bij inwoner gerelateerde onderwerpen moet zijn dat de gemeente aangeeft wat ze volgens hen geen recht op hebben maar ook waar ze wel recht op hebben. Dit besluit is natuurlijk voldoende gemotiveerd en wordt vooraf natuurlijk besproken omdat we dit doen in een inclusieve maatschappij. De inwoner wordt serieus genomen en de gemeente is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de VN verdragen en de wet.

2.7. Ombudsman

Er dient in elke gemeente een ombudsman te zijn die onafhankelijk is ingesteld die van kracht blijft totdat we de hoogste graad van inclusiviteit hebben bereikt. Het omdenken van mens en maatschappij zal leiden tot de opheffing van deze functionaris. Wellicht een utopie maar als een gemeente goed kan uitleggen naar haar inwoners waarom ergens voor is gekozen en er is inspraak geweest en geen achterkamertjespolitiek of handje klap dan zullen de inwoners dit ook accepteren. Maar in het huidige systeem is er juist sprake van ongewenste effecten die hun weerslag heeft op de burger. Illegale bouwwerken worden door de gemeente legaal gemaakt, vervuild slib wordt zo in schoon water gedumpt. Daarvoor een laagdrempelige onafhankelijke ombudsman. De gemeente faciliteert in inkomen en voorzieningen zonder enige vorm van tegenprestatie zoals we bij het WODC zagen die rapporten van justitie aanpasten omdat deze hun onwelgevallig was.

2.8. Geen fraude geen zelfverrijking

Groep Hop herhaalt dat de frauduleuze zorg en jeugdinstellingen en personen de grenzen van de gemeente uitgetrapt kunnen worden. Voor zelf verrijkende managers bedrijven of ambtenaren is geen plaats. We lezen dit keer op keer en willen daarom aan de voorkant dit tegengaan. Daarnaast gelden de zogenaamde mysterie controles. Bij onregelmatigheden wordt direct ingegrepen zodat fraude met zorggeld wordt vermeden.

Zorginstellingen waar de salarissen van de managers over de top zijn kunnen vertrekken. Binnen een inclusieve maatschappij past dit gedrag niet. Aangezien onze markt al verziekt is door het beleid van de regeringen van de voorgaande periodes dienen we dit af te kalven en te komen tot reŽle beloningen.

2.9. Voorzieningen door stelselwijziging

De gemeente heeft met de wetswijzigingen naar de WWB en het sluiten van de DSW’s, wat weer een ordinaire bezuinigingsmatregel is geweest van het kabinet 14

van onze Hoofd personeelszaken Calvť Pindakaas Rutte, die niet zo nauw op heeft met arbeidsongeschikten, waarvoor hij toentertijd reeds door de rechter op zijn vinger is getikt. Door deze bezuinigingsronde komen veel jongeren bij voorbaat al in de knel omdat de voorzieningen waar zij op konden rekenen er niet meer zijn. Met name kinderen van het praktijkonderwijs vallen nu tussen wal en schip. Zij kunnen niet meer de Wajong in en ook de sociale werkplaats is voor hen gesloten.

Ze kunnen natuurlijk wel door de gemeenten 6 maanden lang 32 uur productiewerk leveren in een bedrijf in het kader van toetreding op de arbeidsmarkt voor hun uitkering van €240.

2.10. Glasvezelnetwerk

Het gasvezelnetwerk moet uitgerold worden en daar moet druk op gezet worden. Met het glasvezelnetwerk is er de mogelijkheid om bedrijven binnen te halen die nu wegens het ontbreken daarvan weg blijven. Om nog beter te kunnen concurreren is zo’n netwerk in een gemeente dus van vitaal belang. De ondernemer die hiermee aan de slag wil, moet bijvoorbeeld goede ondersteuning van de gemeente krijgen bij het verwerven van de benodigde vergunningen.

2.11. Groep Hop met beide benen op de grond

Groep Hop is een partij die vooral met beide benen op de grond wil blijven staan. Tussen de inwoners in hoor je het meest en los je vaak zaken eenvoudig op. Het gaat immers over uw leven geld. Een goed begroting hoort daarbij.

Groep Hop vindt dat de gemeente als partner in het maatschappelijke leven een onbetrouwbare partner moet zijn die mensen help met zaken ook als ze er niet om vragen. Het gaat erom dat zij dienstbaar zijnen niet progressief en controlerend alsof ze haar inwoners niet vertrouwd. Ook betekent dat gelijke monniken, gelijke kappen en geen voordeeltjes aan vriendjes. Fraude en belangenverstrengeling keihard aanpakken. De participatiewet betekent niet een pakket voor allen zoals dat nu uitgelegd wordt. Het gaat juist om het feit dat iedereen wat anders nodig heeft om te kunnen participeren en pakketten horen dus niet in het beleid en is geldverkwisting. Een goede collectieve zorgverzekering voor bijstandsgerechtigden is prima, maar Jan modaal hoort deze ook aangeboden te krijgen.

2.12. De burger is geen klant. KCC’s afschaffen

De burger is een klant zo spreken ze in veel gemeenten. Hamburgers koop je bij de snackbar of de Macdonalds. De inwoner is onderdeel van jouw maatschappij waarvoor jij werk verricht. De inwoners is er niet voor de gemeente, maar juist anders om. Deze instelling moet gelden in combinatie met iedereen moet mee kunnen doen. De can do mentaliteit i.p.v. nu de afwijzende mentaliteit en niet vertellen wat er wel zou kunnen. 15

2.13. Digitaal zoveel maar kan

Groep Hop is tegen de sleepwet maar voorstander van digitaal werken waarbij de regels van privacy en toestemming voor de individu goed moet zijn geregeld. Iedereen moet kunnen meedoen dus dient de website van de gemeente te voldoen aan het keurmerk van de toegankelijkheid zodat ook iedereen daar gebruik van kan maken. Er dient volledige openheid betracht te worden zodat de burger inzicht heeft in het handelen van hun gekozen raad. Dus zo veel mogelijk digitaal en alle inwoners dienen dus ook gratis internet te krijgen en een pc zodat ze dit ook kunnen. Het gaat om een basisverstrekking zodat eenieder kan meedoen, Luxe komt voor eigen rekening van de inwoner. Computeranalfabeten worden geholpen en er vinden initiatieven plaats om de digiwereld voor de ouderen te openen. De blijdschap van een 70 jarige vrouw na haar internetcursus was iets wat mij altijd is bijgebleven. De 60 jarige man die de informatie kon vinden die hij al zo lang had gezocht gewoon thuis aan zijn keukentafel.

2.14. prestigeprojecten

Groep Hop is van mening dat de gemeente jegens alle inwoners eerst haar eigen broek kan ophouden met de restrictie dat iedereen normaal kan meedoen. In 1979 had iedereen ons uitgelachen als ik toen geroepen had dat we voedselbanken in Nederland zouden hebben, ik was waarschijnlijk achter een Heras hekwerkje geplaatst. Nu vinden we het normaal. Groep Hop vindt dat niet. Dit is symptoombestrijding. Je moet het oplossen aan de voorkant. Hulp door middel van het in te voeren Comden model. Binnen de maatschappij gemeente het zodanig regelen dat dit niet meer hoeft. Dit vergt een andersoortige inspanning en omdenken maar met de CAN DO mentaliteit moet dit lukken. Prestige objecten of gebouwen, verbouwingen etc. passen dan vooralsnog niet in dit plan. De poort van Winschoten a 9 miljoen is dus zo’n project wat ook anders had gekund waardoor meerdere punten uit het programma waren gehaald. De gemeente en dus ook de raad gaan echter voor de verkiezingen de overeenkomst al tekenen zodat de nieuwe raad al een lijk in de kast heeft hangen.

2.15. Budget neutraal

Groep Hop wil een sluitende begroting waarbij de gelden worden gebruikt voor de doelen die het hardst nodig zijn, de maatschappij waarin iedereen moet kunnen meedoen. Dat geldt voor ondernemers als mensen met een beperking. We gaan bezuinigen op de jeugdzorguitgaven door het Comden model in te voeren welk model we tevens toepassen op de sociale wijkteams. Eenduidigheid in aanpak binnen de gemeente en van wantrouwende overheid naar een partner in het leven met respect voor de individu. Hierdoor signaleer je eerder en kom je niet met hulp als het al veel te laat is. Kinderen blijven altijd thuis, tenzij. Pleegzorgvergoedingen gebruiken voor ondersteuning gezinnen. 16

3. Jeugdzorg en onderwijs

3.1. Persoonsgebonden Budgetten (PGB’s)

Dankzij het wanbeleid van de Nederlandse Overheid door AWBZ gelden uit te gebruiken voor andere doeleinden heeft men geroepen dat de AWBZ pot leeg was en dat daarom de PGB’s versoberd moesten worden want het was allemaal te duur. Tel daarbij op dat de grote instanties met name verzorgings- en jeugdzorginstanties jarenlang op grote schaal AWBZ/PGB gelden hebben geÔncasseerd zonder daarvoor de verantwoording te hoven geven die de inwoners kregen opgelegd. Hierdoor hebben deze instellingen jarenlang geprofiteerd van AWBZ gelden zonder daarvoor maar iets te doen. Kinderen in het poortje kregen geen hulp maar de nota’s voor hulp zijn natuurlijk jaren geÔncasseerd en die logen er niet om. Vandaar dat de gemeentes bij de transitie last kregen van het poortjes effect. Omdat zij niet gespecialiseerd waren zou den alle kinderen naar het poortje gaan en dat ging van het gemeente budget af. Vandaar dat de gemeente de slecht presterende jeugdzorg maar heeft gehouden wat uiteindelijk alleen maar geld kost.

Invoering van het Comden model en herinvoering van de originele PGB’s en een strengere controle op de gemeentelijke zorginstellingen en jeugdzorg. Jeugdzorg gebruikt jaar op jaar hetzelfde handelingsplan zonder terwijl de inwoner elk jaar nieuwe doelen moet aanbrengen anders geen PGB.

3.2. De jeugd moet de toekomst hebben

De familie is de hoeksteen van de samenleving en is ook de basis van de samenleving. Zij zijn de sportclub, de collega’s de buurvrouw etc. In het gezin kunnen ook kinderen zijn. Van baby’s, peuters, kleuters, basisschooljeugdigen en jongvolwassenen. Vanaf de geboorte tot aan hun volwassenheid moet de ouders er voor zorgen dat zij zo goed als mogelijk hun leven op deze aarde starten. Indien zij daar hulp bij nodig hebben dient de staat daar ingevolge het verdrag voor mensen met een beperking daar zorg voor te dragen. Dat is geen regeltje in een VN verdrag maar een opdracht aan de Staat en dat werkt door tot op gemeentelijk niveau. Daar gaan wij dus over binnen de gemeente. Dus hoe erg het ook klinkt voor allen die voedselbanken normaal vinden. Groep Hop vindt dat niet.

Om de jeugd de toekomst te geven moet je dus al vroeg beginnen, scholing maar ook een goed thuis zijn van essentieel belang. In de inclusieve maatschappij moet de omgeving dus eveneens goed zijn, pestgedrag op scholen moet uitgebannen worden en scholen die niet optreden tegen pesters direct sluiten wegens overtreding ARBO wet. Het vakcollege in Tilburg (nu college 013) is daar zo’n voorbeeld van. Hier dient de gemeente keihard tegen op te treden omdat zij uiteindelijk verantwoordelijk is voor de inwoners in de gemeente.

Daar waar gezinnen hulp nodig hebben dient de gemeente bij te springen en de hulp te geven die het gezin nodig heeft om daarna weer zelfstandig zonder 17

problemen verder te kunnen. Met de transitie van de jeugdzorg naar de gemeente hebben de meeste gemeenten gekozen om het verrotte geld gedreven jeugdzorgsysteem binnen te halen uit angst voor het poortjeseffect. Kinderen die naar instellingen gaan wat ten koste gaat van de gemeentebegroting. Helaas werkt de huidige jeugdzorg niet en is het in strijd met het VN verdrag voor mensen met een beperking omdat hier in Nederland de kinderen te pas en te onpas uit huis geplaatst worden. De uithuisplaatsing dient het ultimum remedium te zijn, maar is hier gemeengoed voor de prutsende jeugdzorg en de raad voor de kinderverkrachting die nog nooit een deugdelijk feitelijk juist rapport hebben kunnen produceren en verantwoordelijk zijn voor de dood van het meisje van Nulde, sharleyne, Savanna. Inmiddels is de gemeente doorgeslagen en worden iedereen met schulden, met kinderen op speciaal onderwijs enz. al in de verwijsindex gezet wat natuurlijk de plank helemaal misslaat. Nog steeds heerst er bij voorbaat wantrouwen naar de ouders en zeker door zo’n kind loos studentje met spw4 die als jeugdbeschermer op een lijstje kijkt hoe het in een perfectionistisch land en gezin zou moeten. Afschaffen en het Comden Model invoeren waarbij het gezag van de ouders, het gezin wordt gerespecteerd en waarbij er hulp en ondersteuning geboden wordt in plaats van de verwoesting van gezinnen door onjuiste rapporten die kinderrechters in Nederland zo maar geloven zonder enige vorm van toetsing. Alle uitspraken in Nederland gedaan door Kinderrechters dienen dan ook opnieuw bekeken te worden op feitelijkheid en gegrondheid. Inden blijkt dat een uitspraak onjuist is omdat de feiten(waarheid) anders is dient de rechter direct ontslagen te worden en een bijstandsuitkering te krijgen en de Staat het gezin een schadevergoding te geven van miljoenen wat in eerste instantie wordt betaald uit de verkoop van alle eigendommen van de betreffende prutsrechter.

3.3. De flop Passend onderwijs

Sinds de invoering van het passende onderwijs raken de kinderen in de knel. Voordat een kind op de juiste school zit ben je drie jaar aanmodderen verder en daarnaast is er helemaal geen afstemming met de wereld om ons heen v.w.b. de scholen. Groep Hop hoort de partijen zeggen dat de gemeente er niet over gaat maar is van mening dat de burger zich direct kan beroepen op het VN verdrag voor mensen met een beperking waarin ook de onderwijsparagraaf geldt. Dit geldt ook voor de jeugd. De gemeente met dus alles in het werk stellen en wellicht wel eisen dat zij er iets aan kunnen doen want zij zijn immers verantwoordelijk. De leerplichtambtenaar dient dus meer te doen dan alleen maar ouders willen achtervolgen wegens absentie en niet op te treden tegen pesten op scholen en andere klachten die spelen.

Regionale bedrijven moeten voordelen krijgen om zich te kunnen vestigen waarbij voorwaarden worden opgenomen in lijn met het VN verdrag voor mensen met een beperking. Immers iedereen moet meedoen. Er zullen dus mensen met een beperking aan het werk moeten, stageplaatsen voor jeugdigen, en ga zo maar door om er voor te zorgen dat er een integratie plaatsvindt van het bedrijf in de gemeente. 18

3.4. Taalonderwijs

Als je in een inclusieve maatschappij mee wil komen dien je de taal te voldoende te kunnen spreken en schrijven. Alle inwoners dienen dus in de gelegenheid te worden gesteld en ondersteund te worden om aan deze eis te voldoen. Gelet op de ligging van de gemeente zal je moeten kijken of er aanvullend taalonderwijs gegeven gaat worden. (Duits, Frans, Fries).

3.5. Veilig op school, (sport)vereniging

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Roken, drugs, alcohol en porno zijn thema’s die op school of verenigingen besproken kunnen worden maar er niet thuishoren. De gemeente dient er op toe te zien dat op scholen en verenigingen binnen de gemeentegrenzen deze eis gerespecteerd wordt.

3.6. Schoolzwemmen

Groep Hop wil, dat het schoolzwemmen weer ingevoerd wordt in het schoolsysteem naast de sociale dienstplicht en het sporten. Geen miljarden op een bankrekening maar zwemdiploma’s voor kinderen. Gemeente stellen hun zwembaden natuurlijk daarvoor ter beschikking.

3.7. Jeugdzorg

We hebben nu sinds de transitie van jeugdzorg naar de gemeente de verantwoordelijkheid van jeugdzorg binnen de gemeente jeugdzorg en dat is nog steeds een drama. Dankzij het poortjeseffect van de gemeente hebben zij het verrotte geld gedreven jeugdzorg binnen de gemeentegrenzen gehaald en is de raad voor de kinderverkrachting nog dichterbij dan ok als leden van de domme veiligheidstafels waarin zij hun eigen werk kunnen aanbrengen. De slager keurt eerst zijn vlees en gaat het dan bereiden. Hoe gek wil je het hebben. Nou het is al gemeengoed en iedereen doet maar of het normaal is. Dankzij deze onzin grossiert Nederland in de uithuisplaatsingen en is de gemiddelde ondertoezichtstellingen in Nederland uitgelopen naar 5 jaar evenals de uithuisplaatsingen. De personen die de inwoners moet beschermen zijn de rechters. Echter dankzij de vele ervaringen die Groep Hop heeft opgedaan binnen kinderrechterlijk Nederland is dit een zogenaamde wassen neus. Waarom zeggen oud kinderrechters nu openlijk dat zij al jaren gefaald hebben en waarom plegen zij zelfmoord omdat het bloed van de gezinsdrama’s aan hun handen kleeft. De Raad voor de Kinderverachting dient uit het civiele traject te gaan omdat zij het meeste kapot maken van allen. Daar begint de ellende van het verwoesten van gezinnen, kinderen en meer. Het is logisch dat zij disfunctioneren want het blijkt al jaren dat justitie niet functioneert. De zogenaamde appel valt niet ver van de boom.

Invoering van het Comden model waarin gezinnen echte hulp krijgen voor hun problemen waardoor zij het na drie maanden zelf weer kunnen zonder dat zij 5 19

jaar onder toezicht zogenaamd geholpen worden door ondeskundigen die zich gelijkstellen aan medici en die het allemaal wel even zullen vertellen. Kinderen worden uit huis geplaatst want de pleeggezinnen moeten natuurlijk gevuld worden en ouders die niet meewerken zijn een bedreiging. De kinderrechter luistert alleen naar de meewerkende ouder n slikt alle onzin die al jaren in elk jeugdzorgrapport staat. De rechtbank Assen schoffeert elke ouder door het hebben van een zeer partijdige wrakingskamer naar het oordeelde van het Gerechtshof Leeuwarden. De kinderrechter Veen, die gelijk al ontslagen had moeten wegens het niet in acht nemen van het MC Michael-arrest, is het boegbeeld van de misselijkmakende kinderrechters in Nederland die de rechten van ouders en kinderen verkrachten en de onzinnigheid verhaaltjes van jeugdzorg voor zoete koek slikken alsof het hun dagelijkse shot heroÔne is. Zonder enige vorm van feitencontrole tikken ze een OTS of een UHP af en denken hun handen in het onschuldige wijwater van jeugdzorg te wassen. Helaas wordt de werkelijkheid hoe langer duidelijker.

Groep Hop wil dat per direct in elke provincie een leken cold case team komt die elke OTS en UHP gaat heronderzoeken vanwege het nalatig optreden van rechterlijk Nederland die zo partijdig zijn als het maar kan. Verder dienen alle kinderrechters waarvan het cold case team heeft onderzocht dat hun uitspraak onjuist is geweest op basis van de feiten ontslagen te worden en dient hij/zij en zijn familie al zijn bezittingen en eigendommen kwijt te raken welke gebruikt worden om het gezin wat door zijn rechteloosheid schade heeft geleden, schadeloos te stellen. De betreffende kinderrechter krijgt een bijstandsuitkering.

3.8. Kindopvang

Groep Hop is tegen verzorging van jeugdigen door de huidige jeugdzorginstanties in de zogenaamde kindcentra wat een extra arm is voor de gemeente en jeugdzorg om binnen de dringen achter de voordeur van het gezin. Groep Hop is van mening dat het schoolsysteem binnen de gemeente aangepast moet worden dat er langer naar school wordt gegaan en dat er een volledige integratie plaatsvind tussen school en sport. Daarnaast wordt de sociale dienstplicht ingevoerd waardoor de middelbare scholieren hun taken vervullen in de maatschappij. Hierdoor wordt de samenleving beter. Eventuele nodige kinderopvang geschiedt in de ouderenvoorziening waarbij de senioren en jeugdigen zaken gaan ondernemen. Uit wetenschappelijke studies blijkt dat dit ten voordele van beide groepen is. Over het totaal is de kinderopvang in jeugdcentra dan ook niet meer nodig omdat dit betere alternatief er is met als voordeel dat de iedereen er beter van wordt, behalve de werkelozen in de jeugdzorg dan, maar die brengen we na een resociaisatiecursus respect voor gezinnen onder in de echte hulpverlening conform het Comden model. 20

4. Ouderenbeleid

4.1. Scootmobielen, Ouderenbus en Regiotaxi

Iedereen moet me kunnen doen. Dit geldt dus ook voor bij ouderen en mensen met een beperking. Ook zij moeten zich kunnen verplaatsen. Dat kan via een scootmobiel, bus of taxi. Het is zaak van de gemeente om te bepalen wat de individuele inwoner nodig heeft om mee te kunnen doen. De eenheidsworst van afstand om bijv. in aanmerking te komen voor een scootmobiel dient dan ook te worden afgeschaft.

Let op: In een inclusieve maatschappij is er geen ruimte voor copycats van de Benidorm Bastards. De scootmobieler houdt net zo goed rekening met de voetgangers. Ongewenst scootmobielgedrag wordt niet getolereerd.

De buurt(bel)bus moet een andere impuls krijgen om iedereen me te kunnen laten doen. Hier kunnen en moeten we een investering doen zodat we iedereen mee kunnen laten doen en daarnaast mensen aan het werk helpen.

5. Ruimtelijke ordening

5.1. Woningbouwcorporaties

Binnen elke gemeente zijn woningbouwcorporaties die tevens een rolspelen in de leefbaarheid van de buurten, wijken en dorpen. Er moeten voldoende woningen zijn voor starters en voor de doorstroom. Een goede mis tussen koop en huur en sociale huurwoningen. Is er tekort moet gekeken worden of r geen woningen gemaakt kunnen worden in bestaande niet gebruikte overheidsgebouwen. Ook kan men de permanente bewoning in recreatiewoningen toestaan totdat er weer genoeg woningen zijn. Er mag geen verschil worden gemaakt in de behandeling van een asielzoeker en een Nederland in de toewijzing van een woning.

6. Milieu, leefomgeving en schone energie

6.1. De inclusieve maatschappij

Groep Hop erkent het VN verdrag voor mensen met een beperking wat stelt dat de maatschappij een inclusieve maatschappij moet worden zodat iedereen mee kan doen. Dit VN verdrag stelt eerdere verdragen zoals het EVRM alsmede het IVRK op scherp. De vrijheden in dit nieuwe verdrag gaan verder dan in de vorige twee genoemde verdragen. De Nederlandse Staat wil hier liever niets van weten omdat dit geld kost. De VVD heeft de kosten als argument gebruikt om maatregelen maar niet overal in te hoeven voeren. Groep Hop is echter van mening dat we dit wel moeten doen juist zodat iedereen kan meedoen. Om de inclusieve maatschappij binnen de gemeente te borgen dient het VN panel volledig meegenomen te worden in de gemeentelijke besluitvorming zodat elk 21

plan getoetst wordt op de aspecten uit dit VN verdrag. Nieuwe gebouwen wegen, centra, busstations etc. alles gaat via het VN panel zodat we een inclusieve maatschappij vormen.

Maar zoals al gezegd, niet alleen het bestuur maar ook de mensen moeten omdenken. Stelt u zich maar een voor dat u als u ergens loopt en losse tegels ziet dat u blind was en daar met een stok liep. Help elkaar. Het roer moet om en daar kunt u een hele grote bijdrage aan leveren door mee te doen en dit ook van anderen te eisen. Ondernemers binnen de gemeente kunnen wat Groep Hop betreft het keurmerk toegankelijk verdienen wat een signaal moet worden voor andere ondernemers. Daar wordt Groep Hop vrolijk van.

6.2. Onderlinge verdraagzaamheid

Elke vorm van interactie tussen mensen kan gepaard gaan met vooroordelen gevoelens en meningen jegens de ander. Nu weten we uit studies dat de gesproken taal maar 10% vormt van de onderlinge communicatie tussen elkaar. De rest is non verbale communicatie!!! De meeste conflicten beginnen dan ook als reactie op het non verbale. Dit geldt voor burgers onderling als ook voor de overheid naar de burger. Het begint dus bij verdraagzaamheid aan de voorkant en hieraan gekoppeld zit respect (niet vanuit functie maar als mens). Daarnaast is verder begrip voor elkaar krijgen mogelijk door elkaar te ontmoeten en te spreken. Maar we weten dat dit niet altijd kan. In dat geval kan elke andere vorm van communicatie (telefoon, email, skype, etc.) ook helpen.

Gelijk hebben is niet altijd gelijk krijgen. Elke vorm van onderlinge strijd tussen burgers moet z.s.m. naar opgelost worden door ze aan te spreken op hun taak en verantwoordelijkheid in een inclusieve maatschappij. Geweld, vandalisme, treiteren, pesten en ander asociaal gedrag hoort daar niet in thuis. Eenieder die van aso praktijken gebruikt maakt moet direct lik op stuk krijgen. Groep Hop accepteert geen crimineel of aso gedrag

Nu lijkt het in het voorgaande dat het alleen maar gaat tussen burgers onderling echter dit geldt net zo voor de overheid (gemeente) naar de burger. Het is heel belangrijk is dat de politiek, het gemeentebestuur, contact heeft met de inwoners van de gemeente. Groep Hop staat open voor iedereen die ons zijn of haar mening wil geven over kwesties die in de gemeente spelen zodat wij deze mee kunnen nemen in ons besluit om ergens voor of tegen te zijn. Blijf dus niet thuis mopperen maar spreek ons aan of zoek contact met ons zodat u uw mening kunt ventileren. Laat uw stem horen! U weet dat bij bijv. de sleepwet uw stem door de gevestigde partijen bij voorbaat wordt genegeerd. Let wel dat zijn dezelfde partijen ook meedoen bij deze verkiezingen. Groep Hop wil uw stem wel mee laten tellen want eenmaal gekozen vertegenwoordigen wij u. De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Als er dus geen draagvlak bij de inwoners is voor een of ander prestige project dan gaat dat wat Groep Hop betreft dus ook niet gebeuren. 22

6.3. Vrijwilligerswerk

In heel Nederland zijn in vele gebieden vrijwilligers aan het werk. Zij maken het voor elkaar elke dag weer waar. Vrijwilligerswerk moet beloond worden Datgene wat deze vrijwilligers doen is namelijk eigenlijk onbetaalbaar. Respect. Groep Hop vindt dat er ook wat tegenover moet staan al zal dat individueel bepaald moeten worden.

6.4. In een inclusieve maatschappij houd je rekening met elkaar

Het VN verdrag voor mensen met een beperking is door Nederland geratificeerd. Het doel van dit verdrag is dat iedereen mee kan, eh nee moet kunnen doen. En om dat te realiseren moet je voor elkaar zorgen. Zorgen voor elkaar is namelijk de basis van iedere gemeenschap. Zoals Balkenende riep dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is voordat hij dat daarna verkwanselde, vindt groep Hop dat het gezin idd de basis is van elke samenleving en we er alles aan moeten doen om het gezin intact te houden. Zij vormen de buurt, de vereniging, de collega. Als het even niet lukt, dient de overheid in te springen en niet zoals Rutte en de gevestigde orde dat al jaren doen. Opleggen hoe zij vinden dat het moet, maar d.m.v. het Comden Model het gezin ondersteunen in hoe zij het willen doen en ze daarbij helpen. De gevestigde orde manier kost alleen maar geld terwijl de Comden manier geld oplevert.

Verwijs naar het VN verdrag want de overheid heeft de verplichting om te helpen. Natuurlijk wil de coalitie van nu of de gevestigde orde dat niet want dat kost geld. En idd dat klopt als je zo door blijft gaan zoals het nu al jaren gaat. We smijten het geld over de balk. Dat gebeurd landelijk als lokaal terwijl er beter gekeken en geluisterd moet worden naar wat de inwoner echt nodig heeft. Helaas heeft Rutte de AWBZ pot leeggeroofd en ook een greep in de pensioenpot gedaan waardoor de kosten alleen maar stijgen. Groep Hop eist dit geld terug maar voordat dit zo is, zal het systeem om moeten en dat begint lokaal.

6.5. Mantelzorgers

Groep Hop is van mening dat onze maatschappij nog geen inclusieve maatschappij is de sociale dienstplicht ingevoerd moet gaan worden. Naast het sporten integreren in de school dient ook deze dienstplicht onderdeel te worden van onze samenleving. Hier kunnen we een hele grote slag maken

als iemand in zijn of haar omgeving zorg nodig heeft. Het betreft chronisch zieken, terminale patiŽnten, gehandicapten en hoogbejaarden. Hiermee kunnen de mantelzorgers, die meestal een gezinslid of familielid is en soms 24 uur per dag zorg geven ontlast worden. Daarnaast helpen we de maatschappij socialer te worden in plaats van het door Rutte opgedrongen "asociale" participatiemaatschappij die leidt tot individualisatie. 23

6.6. Eenzaamheid, Dementie, mensen met een beperking

De vergrijzing in Nederland neemt toe. Er komen steeds meer ouderen en we weten dat ouderdom met gebreken komt. Om deze gebreken op te kunnen vangen moet je er in een vroeg stadium bij zijn zodat de oudere zo lang als hij kan gewoon mee kan doen. Later misschien ongewoon mar mee kunnen doen is het vereiste. Natuurlijk moeten we het geroofde AWBZ geld terug en zullen verzekeraars ook om moeten denken. Daarnaast is de invoering van de sociale dienstplicht op scholen eveneens het middel om vereenzaming tegen te gaan. Hiermee voorkomen we tevens dat ouderen soms maanden dood in hun woning liggen voordat ze gevonden worden en maken we de inclusieve maatschappij waar. In dorpen en wijken kan een vrijwilligerspost ingericht worden waar iedereen naar toe kan bellen indien zij tijdelijk hulp nodig hebben. Hier kunnen dan hulpaanbieders (inwoners) en hulpvragen gekoppeld worden.

Ook kan zoals gezegd de invoering van de sociale dienstplicht een verademing zijn voor mensen die de zorg hebben over iemand met een psychische stoornis. Dit ziet men niet aan de buitenkant maar kan een enorme impact hebben. Deze begeleiding is immers 24 uur en levensbreed. Alle facetten van het leven komen namelijk aan bod.

Ondersteuning aan de familie gaat volgens het Comden model. De familie krijgt het zelf voor elkaar. Wij gaan niet zoals de verrotte huidige jeugdzorg, Rad voor de Kindermishandeling alleen het kind of de oudere verplaatsen en de rest van het gezin in de sop gaar laten koken, maar zoals het Comden model ook voorstaat, het hele gezin helpen. De praktijk (wetenschappelijk onderbouwd) heeft aangetoond dat het opgetreden probleem bij Comden gezinnen nooit meer optreedt terwijl dat bij jeugdzorg gezinnen in 90% van de gevallen opnieuw gebeurd. (recidive) Het gezin is bepalen voor de maatschappij en dient tot de hoogste graad beschermd te worden tegen ongewenste inmenging van de overheid. En als de overheid even achter de voordeur is, dient zij ook zo snel als mogelijk het huis weer te verlaten nadat de juiste hulp is verstrekt. Hulpverleningsorganisaties binnen de gemeente dienen binnen een paar dagen hulp te kunnen bieden aan nieuwe gevallen. Het lijkt wellicht een drempel maar de tijd zal leren dat de hulp intensief kortdurend is en dat gezinnen dit zelf op pakken. Het gezin is leidend.

6.7. Donor zijn of willen worden

IU kent allemaal de reclames om maar donor te willen worden. Groep Hop is van mening dat dit eenvoudig vanuit de luie stoel gedaan moet kunnen worden, waarbij de inwoner zelf beschikt en dit driedubbel gecheckt is. Na registratie zou dan op uw identiteitsbewijs en rijbewijs en paspoort een code moeten komen die voor medisch personeel te lezen is zodat in voorkomend geval direct gedaan kan worden wat nodig is. 24

6.8. Het Comden model. Van het kastje naar de muur of echte hulp?

Groep Hop is voorstander van het Comden model bij de jeugdzorg. Echter dit model kan tevens ingezet worden bij andere vormen van problematiek. De vereenzaming, burenruzies of andere problemen. Het voordeel van het Comden model is dat alle kanten belicht worden en ook vertegenwoordigd zijn, hulp er snel is en ook direct geboden word. Het kortdurend intensief is maar vooral dat het niet repressief ingezet wordt maar ondersteunend. Bijv. bij een overlast gevende familie, iets wat we niet accepteren, speelt misschien iets wat op een overlast gevende manier wordt geuit. Nu kun je repressief met je vinger gaan wijzen en het gevolg stoer gaan aanpakken, maar je kunt ook hen aanspreken op het gedrag en het probleem oplossen waardoor het gevolg, de overlast, verdwijnt. Zoals al gesteld wetenschappelijk bewezen effectief. Het gezin is de hoeksteen en dient te allen tijde te worden beschermd. U raad al de extreme gevallen uitgezonderd.

6.9. Inkomensondersteuning en tegenprestatie

Groep Hop is tegen een verplichte tegenprestatie om een uitkering te kunnen krijgen en tegen een korting op de uitkering waarbij de bewijslast bij de uitkeringsgerechtigde omdat dit in strijd komt met internationale verdragen, zoals artikel 4 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) of artikel 2 van het ILO-verdrag nr. 29.

Groep Hop is voorstander dat vrijwilligerswerk individueel beloond moet worden.

6.10. Schulden en preventie

In Utopia zagen we dat een lid een werkbezoek deed bij de voedselbank en hoorde dat zelfs een miljonair bij de voedselbank liep. Het kan dus iedereen overkomen. Echter zodra iemand in de problemen dreigt te komen moet het Comden team ingeschakeld worden. Hiermee krijgen de mensen de hulp die preventief is. Intensief en kortdurend en met respect want het kan immers iedereen gebeuren. Door dit zo te benaderen behoeft er ook geen schroom te zijn om je te melden of een signaal te geven want je wordt er juist beter van. En wat is er nu een beter gevoel als je iemand hebt geholpen.

In de huidige maatschappij moeten we het hebben van anonieme meldingen en kliklijnen omdat je niemand helpt maar mensen eigenlijk een oor aan fietst vanwege het punitieve karakter van de huidige hulpverlening. Nederland grossiert in uithuisplaatsingen van kinderen door de Nep hulpverleners van jeugdzorg die ook vaak diagnoses kunnen stellen? Met zulke hulp doe je niemand wat goeds vandaar dat het anoniem moet. Waarheidsvinding is daarbij een verboden woord en iedereen doet alsof ze het doet maar ondertussen….. Zelfs de Nationale Ombudsman ondersteunt het aso-beleid van deze regering inzake jeugdzorg en stelt dat ze niet aan waarheidsvinding hoeven doen als het teveel moeite kost. ( u raadt het al….. ) Deze Ombudsman zelf neemt keiharde feiten die op papier staan niet mee in een onderzoek omdat ze te oud 25

zouden zijn terwijl het onderzoek juist daar over gaat. Een gemeente heeft bewijsbaar de rechter onjuist geÔnformeerd waardoor de rechter de claim van de burger afwees. Uit de nadien verkregen stukken bleek echter dat de gemeente had gelogen. De Nationale Ombudsman kan hier simpel het predicaat onbehoorlijk op plaatsen maar neemt dit feit niet maar en gaat een beperkt onderzoek houden. In een andere zaak gaf Bureau Jeugdzorg na een klacht na 1 jaar toe dat ze fout zaten en in plaats van het gestartte onderzoek met een rapport af te sluiten dat Bureau Jeugdzorg onbehoorlijk jegens de burger had gehandeld werd het onderzoek zonder rapport gesloten. Het vriendje van minister Schippers, mijnheer Sprokkelteef werd voorzitter van Jeugdzorg Nederland. Hmm hoe was dat ook al weer met de politieke onafhankelijkheid van de Nationale Ombudsman. Groep Hop wil dat hier ook lekenbureau dit soort onderzoeken gaat doen. Niet te hoog geschoolden want deze mensen staan te ver van de inwoners van Nederland af zo blijkt uit vele uitspraken die gedaan worden door Prof. Dr. Drs ………………..

6.11. Armoede en werkeloosheid moeten niet erfelijk zijn

Wat voor een signaal geef je als gemeente af dat je 3 generaties uit families hebt in je gemeente hebt die zowel werkeloos als armoedig lijken. Groep Hop vindt dat juist bij de gezinnen waar dit thema aan de orde is er preventief inzet moet zijn om deze ban te doorbreken.

6.12. Problemen bel het Comden team, ťťn plan

Zodra er binnen een gezin een probleem is, of meerdere problemen zijn, moet contact opgenomen worden met het Comden team. Hierdoor wordt er door gespecialiseerd personeel een inventarisatie gemaakt van de problematiek en wordt er met volwaardig respect een plan opgemaakt waardoor het gezin binnen 3 maanden weer op de rail zit en het zonder hulp verder kan. Dit is intensieve begeleiding met als positieve bijkomstigheid dat het recidive nul blijkt te zijn. De basis is het hele gezin war zonder waardeoordeel wordt geholpen. De huidige hulpverlening staat te snel klaar met het oordeel dat is fout en grijpt in terwijl het moet zijn dit is niet acceptabel en wij gaan jullie helpen dit gedrag niet meer te laten zien. De verwijsindex is dan ook overbodig nu het hele gezin en de hulpverlening in beeld is. De afspraken en het plan worden direct aan de tafel gemaakt en afgesproken en getekend en binnen een week start de hulpverlening.

6.13. Hondenpoep overlast

In een inclusieve maatschappij is er geen overlast door andere inwoners, zij helpen immers om de maatschappelijke normen te bewaken en een zo’n norm is dat je hondenpoep opruimt. Dit geldt ook voor paarden. De bezitter draagt zorg voor opruiming. 26

6.14. Bewegen en sport: we gaan voor de winst

Groep Hop wil dat mensen bewegen en heeft daarom het plan al opgevat om daar vroeg mee te beginnen. In het schoolprogramma dient de sport te worden verwerkt. Daarnaast is het van belang dat de werkenden ook hun ontspanning krijgen en kunnen bewegen. Sportverenigingen moeten daarom in stand gehouden worden en daar waar nodig ook daar hulp bij zodat dat blijft. Initiatieven om mensen met een beperking te laten sporten moeten omarmd worden want iedereen moet mee kunnen doen.

6.15. Geweldloze sport!

Gedrag wat bij elke sport niet kan is onsportief gedrag en geweld. Sporten moet leuk zijn en blijven. In een inclusieve maatschappij komt dat niet voor en spreken sporters elkaar aan op onacceptabel en ongewenst gedrag. Vrijwilligers die nu trainer en/of leider zijn dienen beschermd te worden voor tegen ouders die het niet accepteren dat hun kind op onacceptabel gedrag is aangesproken. De gemeente kan hierin in de huidige maatschappij een rol spelen om dit uit te bannen. Groep Hop wil de voorbeelden niet noemen want die zijn genoegzaam bekend. Het komt er op neer dat onacceptabel gedrag wordt uitgebannen.

6.16. Cultuur

Naast sporten moeten inwoners ook kunnen uitgaan in een gezellige stad zonder een leegstaande winkelstraat, niet in een outlet ver weg van het centrum en er moet ruimte zijn om te kunnen hobbyen. Voor alle activiteiten zou er plaats moten zijn en de gemeente moet actiefhelpen om nieuwe activiteiten de ruimte te geven in de gemeente zich te ontplooien. Bestaande activiteiten trachten te koppelen.

6.17. Behoud van activiteiten in gemeenten/dorpen

Groep Hop is voor behoud van bestaande culturele activiteiten en helemaal voor behoud van de leefbaarheid in dorpen. Hierdoor moet de gemeente actief ondernemers stimuleren hun business in dorpen te exploiteren als zij dat wensen.

6.18. Natuur en milieu

Natuur en milieu zijn buitengewoon belangrijk. We hebben allemaal schone lucht nodig, en we moeten allemaal kunnen genieten van het vele groen. 27

6.19. Energiezuinig wonen

Groep Hop is er voor dat allerlei initiatieven voor energiebesparingen voor inwoners o snel mogelijk gerealiseerd worden voor de inwoner. Subsidie voor pellet kachels, zonne-energie en Dutchy windmolens in de tuin waardoor de kosten voor het wonen drastisch naar beneden kunnen gaan wat ten goede komt n de koopkracht en dus het leven binnen een gemeente. Als de gemeente wil investeren in zonnepanelen moten die dus eerst op daken van inwoners komen en niet op land van private eigenaren. Als de daken niet kunnen dan braakliggend gemeentegrond gebruiken.

7. Gratis openbaar vervoer en aanleg fietspaden

Om te kunnen recreŽren maar ook om naar je werk te gaan of naar school te kunnen dienen er voldoende veilige fietspaden te zijn. Echter fietsen is niet altijd mogelijk. In diverse gemeentes zijn de scholen op afstand voor scholieren en is het centrum ook voor ouderen ver weg. Groep Hop pleit derhalve voor herziening van het busvervoer/openbaar vervoer en wil dat scholieren en ouderen gratis kunnen reizen.

8. Economie

8.1. Werkgelegenheid

De gemeenten is geen ondernemer en hebben beperkte mogelijkheden om de werkgelegenheid te vergroten en het is niet de bedoeling dat de gemeente op de stoel van de ondernemer gaat zitten. De gemeente kan er wťl zoveel mogelijk voor zorgen dat ondernemers en organisaties zich in de gemeente willen en kunnen vestigen. Groep Hop zal altijd, bij alle besluiten, behoud en vergroting van de werkgelegenheid zwaar laten wegen.

8.2. Winkels en webwinkels

In de huidige tijd zijn de webwinkels niet meer weg te denken. Dat betekent dat er waarschijnlijk winkels zullen gaan sluiten en er dus panden leeg komen te staan. Het is zaak om als gemeente de aantrekkingskracht van de winkelstraat hoog te houden en daar zal in geÔnvesteerd moeten worden. Dit betekent werkgelegenheid. Laten we slim kijken naar de panden en ook naar out of de box oplossingen moeten denken. Nogmaals, de gemeente is geen ondernemer maar moet alles doen om de winkelstraten, het uithangbord van de gemeente te faciliteren en ondernemers zo breed mogelijk moet ondersteunen. Dit geldt met name voor nieuwe kleine ondernemers die starten.

8.3. Zondag

Groep Hop is voor de rustdag van de werknemer. Welke dag dit is laten we aan de werknemer over want in een inclusieve maatschappij bepaalt deze wanneer 28

hij vrij wil zijn. De "kerkelijke" rustdag is niet de zondag zoals de gevestigde orde steeds beweert. De zondagswet en winkeltijdenwet dienen afgeschaft te worden zodat de werknemer zelf zijn rustdag kan bepalen. Er komt geen verplichting voor opening op zondag. Zowel de werknemers als ook de ondernemers hebben hier hun eigen keuze in.

8.4. werkbezoeken bij gemeentelijke bedrijven

Zoals Al eerder is gezegd is de gemeente geen ondernemer maar zullen zij alles in het werk moeten stellen om de ondernemer in hun gemeente te hebben en te houden omdat dit werkgelegenheid, toestroom van mensen en economisch voordeel betekent. Het is zaak dat de gemeente een actieve rol heeft naar alle ondernemers toe. Let wel dit betekent geen kabinet Rutte contacten die de ondernemers bevoordeelt t.o.v. de inwoners van de gemeente. De werkbezoeken dienen meerdere doelen omdat in een inclusieve maatschappij moet iedereen meedoen. Het is zaak dat de gemeente inzichtelijk heeft hoe zij de inwoners en dan bedoelen wij iedereen aan het werk kan krijgen en welke mogelijkheden ondernemers daarvoor hebben. Daarnaast is Groep Hop van mening dat werk binnen een gemeente bij voorkeur door eigen ondernemers wordt uitgevoerd.

9. Recreatie en permanente bewoning

9.1. Een leefbare gemeente

Leefbaarheid hebben we als inwoners nodig in een gemeente. In een inclusieve maatschappij spreek je de ander aan op gedrag wat ten kosten gaat van de leefbaarheid. Tot we daar zijn is het zaak van de gemeente om dit te bevorderen.

9.2. Onderhoud weer A-niveau

Omdat leefbaarheid en recreatie zo belangrijk is in een gemeente is het zaak dat het onderhoudsniveau op a-niveau moet blijven. Zoals gezegd heeft groep Hop aangegeven dat de sociale dienstplicht ingevoerd dient te worden en in dat kader kunnen we hiermee een brug slaan voor het leven. 29

10. Volkshuisvesting

10.1. Meedoen is thuis wonen

Het is een vast gegeven dat iedereen zo lang mogelijk wil blijven op de plaats waar zij het laatst woonden. Dat impliceert dat het dan handiger is als zij op een gegeven moment naar een woning kunnen verhuizen die is afgestemd op inwoners met een hoge leeftijd. Omdat Nederland vergrijsd zullen de gemeenten moeten opletten dat het aantal seniorenwoningen in lijn blijft met het aantal senioren. Deze woningen moeten zodanig zijn gebouwd dat aanpassingen zo te realiseerbaar zijn. VN verdrag proof seniorenwoningen dus.

11. Rechtspraak, openbare orde en veiligheid

11.1. Veiligheid

Veilig zijn en jezelf veilig voelen is voor elk individu een belangrijk aspect. Ook in een inclusieve maatschappij zullen er altijd rotte appels zijn alleen zal deze niet gevoed worden door horden meelopers waardoor ze denken machtig te zijn en kunnen blijven doen wat ze doen. In de inclusieve maatschappij worden ze juist aangesproken op hun acties en staan ze alleen in hun aso gedrag. Dit effect is wetenschappelijk bewezen en zou meer doorgevoerd moeten worden in de Nederlandse maatschappij. Helaas heeft Kabinet Rutte daar een ander idee over en blijkt dat in de participatie maatschappij aso gedrag wordt gestimuleerd. Het goede voorbeeld geven de heren politici voor dit gedrag zelf. Graaien in onze pensioenpot, de AWBZ leeghalen en dan liegen dat de zorg te duur wordt, Passend onderwijs wat een flop is waardoor de jeugd beschadigd wordt, de discriminatie van Nederlanders ten opzichte van Bulgaren die de belastingdienst oplichten en er gewoon mee weg komen terwijl Jan Kaas met deurwaarderskosten uithuiszettingen en dwangbevelen opgezadeld wordt voor een paar schamele tientjes. De vluchtelingen die permanent in recreatiewoningen mogen wonen terwijl Nederlanders er met boetes van duizenden euro’s uitgetrapt worden.

11.2. Politie en aangiftebereidheid

Helaas gaat de Raad niet over de politie want met een ex secretaris Generaal die Defensie niet goed heeft bestuurd en nu topman is van de nationale politie wordt het er voor inwoners van Nederland nu niet beter op. Het laatste voorstel dat er maar een GGZ’r naast elke wijkagent moest komen is zo’n waardeloos lapmiddel. Aan de voorkant repareren en niet achteraf. Maar ja, denk even Haags, baanbehoud en werkverschaffing is meer begrotingsgeld naar mijn departement. Ik ga elke maand naar de media een geval belichten van verwarde mensen en de kassa begint te rinkelen. Ik denk niet in oplossingen maar aan geld. 30

Er moet meer blauw op straat komen en in elke dorp of wijk moet een agent komen. De agenten en/of rechercheurs houden zich niet bezig met administratieve afhandelingen omdat dit ten koste gaat van de oplossingsgraad van criminaliteit. De prioriteit is het gezin en de veiligheid in de gemeente. Aangiftes worden dan ook altijd opgenomen en dit moet vooraf sneller kunnen want 2 uur per aangifte is ronduit belachelijk. De politie gaat geen kinderen meer uit huis halen, dat is een civiele zaak en omdat wetenschappelijk is bewezen dat een uithuisplaatsing schadelijk is voor een jeugdige gaat de politie dat dus niet doen. Criminele jeugd oppakken is wat anders. De burgemeester is in de gemeente verantwoordelijk voor de openbare orde en moet daarover verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. Groep Hop zal daar met inachtneming van haar visie zeer kritisch maar natuurlijk ook zorgvuldig mee omgaan.

11.3. Gemeentelijke ambtenaren met opsporingsbevoegdheid.

In de huidige maatschappij heb je heel veel speurneuzen nodig om alle ongeregeldheden die er nu zijn uit te zoeken en op te lossen. In de inclusieve maatschappij is dat minder omdat de mensen elkaar op ongewenst gedrag aanspreken. Zij worden automatisch beschermd mocht de ander dat niet kunnen accepteren. (lik op stuk) Groep Hop is van mening dat de gemeente aan de voorkant de zaken goed moet regelen dan veel later achteraf alles moeten onderzoeken. Willekeurig beleid moet uitgeband worden. De afgegeven bouwvergunning voor iedereen wordt dus tijdens de bouw geverifieerd zodat direct ingegrepen kan worden dan achteraf, zoals bij een onderneming gebeurde na jaren moeten zeggen dat illegaliteit beloond moet worden omdat het feit verjaard is, en dat meerdere keren bij dezelfde onderneming terwijl aan de andere kant de enkele inwoner belaagd wordt met bestuurlijke dwang om een boompje te verplaatsen terwijl de gemeente in gebreke is geweest. Er gaan geen mensen bespioneerd worden voor bewoning in recreatiewoningen als je vluchtelingen er permanent laat wonen. Dat is verkwisting van gelden. Fraudeurs van uitkeringen worden direct aangesproken. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee. Signalen over inwoners die gemeentegeld krijgen maar ergens anders wonen worden serieus opgepakt omdat dit geld bedoeld is voor eigen inwoners.

11.4. overlast door de jeugd

Groep Hop vindt de filmpjes die de afgelopen jaren steeds weer opduiken symbolisch voor de participatiemaatschappij waarin grote groepen jongeren andere eenlingen in elkaar slaan, schoppen en dit al lachend filmen. Je ziet dat hier aan de voorkant al fout gaat zodat het zaak is het daar al te regelen. Ook valt op dat de pestkoppen gevolgd worden door grote groepen meelopers. Let wel de meelopers zijn het ergst. Uit vele studies is gebleken dat meelopers de grenzen negeren en meer kwaad aanrichten dan Łberhaupt noodzakelijk is. Pesten is sowieso fout, maar meelopers maken het nog erger. Zoals al aangegeven zijn er in een inclusieve maatschappij geen meelopers en wordt een pester aangesproken op zijn niet acceptabele gedrag. Indien er groepen jeugdigen zijn en zijn er signalen komt Comden weer om de hoek 31

kijken. Niet tolereren maar direct in de kiem smoren met alle middelen die nodig zijn. Pesters en meelopers punitief straffen en verder de oorzaak wegnemen.

11.5. Comden model: bewezen effectief

Wijers sprak in zijn oratie uit dat de kinderbescherming in zijn geheel dus ook in gemeenten is doorgeslagen. Op grote wijze wil de huidige jeugdbescherming een voet achter de deur en gebruikt de uiterste middelen te vaak om ouders hun visie maar op te willen leggen. Omdat jeugdzorg geen BIG geregistreerde medici zijn maar goedwillende prutsers die het ook maar uit een boekje hebben en luisteren naar de geitenwollen sokken leidinggevenden van vroeger die ouders helemaal niet vertrouwden omdat zij het beter wisten. Dit blijkt tevens uit een studie die gedaan is naar de effectiviteit van jeugdzorg. 5% van elke interventies is effectief wat inhoudt dat 95% van de kinderen en gezinnen schade oploopt van het prutswerk van jeugdzorg ondersteund door de falende kinderrechters. Groep Hop is dan ook van mening dat het Comden Model in elke gemeente ingevoerd moet worden en toegepast omdat dit een bewezen effectieve methode is gebleken. Het aantal OTS’n zal met 30% per jaar verminderen en de uithuisplaatsingen nihil worden. Kinderrechters kunnen dan kantonrechter worden nadat zij een verplichte resocialisatiecursus hebben gevolgd vanwege hun werk wat zij als kinderrechters hebben afgeleverd. Personeel van de familiekamers dienen op staande voet ontslagen te worden en geen nieuwe baan meer te krijgen in de rechtspraak omdat zij jaren structureel inwoners van Nederland hebben voorgelogen en bespeeld met hun ambtsmisbruik. De kinderrechters zijn natuurlijk de niet ontslagen kinderrechters die over zijn gebleven naar de coldcase onderzoeken.

11.6. Misbruik in de jeugdzorg

Van de huidige jeugdzorg weten we al dat deze niet effectief is en het gevolg daarvan is dan ook dat misbruik binnen de jeugdzorg ernstige vormen kan aannemen. Hulpverleners vergrijpen zich aan onder toezicht en uithuisgeplaatste minderjarigen, pleegouders die hun lusten botvieren op deze groep en gesloten geplaatste kinderen de aan de drug raken omdat het personeel daar in handelt. Alleen deze feiten zouden al een signaal moeten zijn voor de politiek. Dan kan iedereen zeggen dat wij volgens het UNICEF rapport op 1 staan boven Engeland en Amerika, maar dan zegt Groep Hop denk aan het WODC rapport. De informatie die Nederland(de regering) naar buiten wil hebben krijgt UNICEF. Gemanipuleerde info dus. Want zoals gezegd is de oud Hoofd Personeelszaken een Arbowet schender van pindakas die zonder blikken of blozen info laat vervalsen om zijn punt te halen.

11.7. Verkeer

Er is in elke gemeente veel verkeer en daarvoor heeft de gemeente een verantwoordelijkheid dat iedereen daar op een veilige manier gebruik van kan 32

maken. Hoe leuk het ook is om een zebrakleurige voetgangersoversteekplaats te hebben in jouw gemeente, helaas wordt daar een grote groep mensen met een visuele handicap daar niet vrolijk van omdat het contrast voor hen wegvalt. Het VN verdrag voor mensen met een beperking zegt dat iedereen moet kunnen meedoen waardoor we dus deze uiting van voorstander van de homocultuur niet moeten willen. Dit kan op andere manieren kenbaar gemaakt worden, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Het regenbooggekleurde pad wekt daarbij ook nog verwarring op want voetgangers kunnen denken dat dit een erkende voetgangersoversteekplaats is ook al staan de borden er niet terwijl automobilisten juist het tegenovergestelde denken. U begrijpt het al, anders uiten. Verder moeten scholieren ’s ochtends en ‘s middags gratis met openbaar vervoer naar school en weer naar huis kunnen. Hierin investeren en deze vorm verkiezen boven de trein op aardgas in Groningen. Dat is een slag in het gezicht voor de inwoners van Groningen. Zij zijn immers al minimaal 2x leeggeroofd. Met de turf en met het gas.

Auto’s moeten milieu vriendelijkere fietspaden in goede conditie. Shared spaces moeten niet halfslachtig worden ingevoerd maar helemaal of niet. Ook komen er 6 soorten snelheden. 5, 30, 50, 80 100, 130.

Let wel u als inwoner bent in eerste linie verantwoordelijk voor de veiligheid op de weg en uw gedrag hierin.

11.8. Verkeersveiligheid

Ier dient binnen een gemeente een accurate plicht voor registratie van elk ongeval plaats te vinden. Elk ongeval dient geanalyseerd te worden en indien nodig moeten direct aanpassingen worden gerealiseerd om de veiligheid te vergroten. Er dient in het verkeersplan rekening gehouden te worden met alle mensen dus ook alle mensen met een beperking. Bij twee ongevallen op dezelfde locatie dient ingegrepen te worden. zodat bekeken kan worden waar dit door is gekomen.

11.9. Dierenwelzijn

Dieren horen in een maatschappij en dienen met respect behandeld te worden. Dierenbeulen dienen zwaar gestraft te worden.

12. FinanciŽle onderbouwing programma

12.1. FinanciŽn

Dankzij de kabinetten Balkenende en Rutte die zich tegoed hebben gedaan aan het geld van en voor de inwoners van Nederland en ze daar vervolgens weer voor laten opdraaien zijn er nu grote groepen mensen die zorgen hebben. In vele gemeenten nemen de voedselbanken enorme vormen aan. Het argument is dat ze het er zelf naar gemaakt hebben wordt vaak gezegd maar onderschat de organisaties niet. Koninklijke Shell verrijkt zich over de ruggen van de 33

Groningers. De regering komt met allerlei schijnoplossingen en facademaatregelen zodat ze zelf buiten schot blijven en in het pluche kunnen blijven zitten. Let vooral nu op in verkiezingstijd. De gevestigde orde vanuit Den Haag komt bij u langs en strooien weer met de loze beloftes die geldig zijn tot daags na de verkiezingsuitslag. U zult geen echte spijkers met echte koppen zien.

Groep Hop wil het geld terug van de regering. Hierdoor kunnen bezuinigingen wegens wanbeleid uitblijven en structurele maatregelen worden uitgevoerd. Binnen de gemeente gaat de veiligheid voor de inwoners boven alles en zal de gemeente haar inwoners ondersteunen.

12.2. Belastingen

Groep Hop is voor verlaging van de OZB en voor een centrale belastinginning zodat de afdelingen belasting weg kunnen. Aan de heffingen wordt verder geen kostensoorten toegevoegd.