CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

Informant advocatuur: Hop moet bloeden schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.

 

Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

Lees verder

 

 

Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

bjz17151696 Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant , Gabriel Metsulaan 1F, 5613 LC Eindhoven
bjz17151696 Advies & Meldpunt Kindermishandeling West- en Midden-Brabant, Fellenoordstraat 52, 4811 TJ Breda
bjz17151696 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Oost-Brabant De Callenburgh 2, 5701 PA Helmond
(719) (547) Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant
OUDERS LET OP! Wat er ook gebeurt blijf altijd rustig en kalm en procedeer systematisch en procedureel.
Ga NIMMER met jeugdzorg in gesprek als u niet eerst over alle stukken beschikt. (123)
Verwijs systematisch naar: Schending 6 EVRM, schending Equality of arms, schending HVRM Mc. Michael door SBJNB.
Bij een of meer van bovengenoemde schendingen van mensenrechten wijs op het artikel "Beesten" in de jeugdzorg.

 

2001-2011 Tien jaar verzonnen verhalen kenmerk werkwijze Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant zichtbaar gemaakt door Hop
door openbaarmaking verslag hoorzitting provinciale klachtencommissie Noord-Brabant in 2001

Hop: "Gedwongen gesubsidieerde "jeugdzorg" kenmerkt zich door achterkamertjespolitiek ZONDER NEUTRALE WAARHEIDSVINDING!
Voorzitter vraagt: "Is de beslissing over Hop genomen in een Vedivo achterkamertje zonder hoor en wederhoor?"
SBJNB antwoord: "Ja!"

 

Aan mevrouw Drs. T.P. Barendse-Cornelissen,
Koninginneweg 90,
2012 GR Haarlem.

Ermelo, 1 februari 2001.

Betreft: Weigering J. Hop als vertrouwenspersoon en gemachtigde.

Geachte mevrouw Barendse,

Hierbij informeer ik u over de recente ontwikkelingen m.b.t. de weigering van J. Hop als gemachtigde en vertrouwenspersoon door (gezins)voogdij-instellingen.

Afgelopen dinsdag was de eerste hoorzitting waar dit onderwerp werd behandeld in de klachtzaak Hop tegen Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant.

Van Jeugdzorg Noord-Brabant was een jurist als vertegenwoordiger aanwezig.

Kort samengevat en zakelijk weergegeven op hoofdpunten:

Voorzitter:  Opent de zitting.

Jeugdzorg: Ik verzoek u de klacht van J. Hop niet-ontvankelijk te verklaren, hij kan zelf niet klagen bij deze commissie.

Voorzitter: Bent u zich ervan bewust dat Hop ook geen bezwaar kan indienen op grond van Awb.

Jeugdzorg: Ja

Hop : Klager heeft exact dezelfde klacht ingeleverd met Hop als gemachtigde.

Voorzitter: Klopt dat secretaris? Antwoord secretaris Ja.

Voorzitter: Kunnen we beide zaken dan niet gelijk behandelen omdat ze toch identiek zijn.

Jeugdzorg: Akkoord

Voorzitter: Op voorhand staat niet vast dat Hop hier niet als klager kan worden aangemerkt.

Voorzitter: Jeugdzorg kunt u mij uitleggen waarom de heer J. Hop bij uw instelling wordt geweigerd?

Jeugdzorg: Ja, de reden van weigering is dat de Vedivo heeft besloten de heer J. Hop te weigeren op grond van deze internetsite. (Getoond wordt een afschrift van de internetsite http://www15.brinkster.com/jeugd/index2.html) Deze internetsite wordt gelijk aan de commissie overlegd.

Voorzitter: Wat houdt dat in?

Jeugdzorg: Landelijk wordt Hop geweigerd door de voorzitters van de interne klachtencommissies en instellingen die zich aan het besluit van Vedivo conformeren. Jeugdzorg conformeert zich ook aan dit Vedivo besluit en daarom wordt Hop door Jeugdzorg Noord-Brabant geweigerd.

Voorzitter: Meneer Hop?

Hop : De kwestie die hier aan de orde is zal een enorme impact hebben en geschiedenis maken.

Hop : Ik heb altijd kritiek op de gezinsvoogdij dat deze sector niet controleerbaar en doorzichtig is. Mijn internetsite is dan ook zeer doorzichtig en controleerbaar. Iedereen weet dat mijn internetsite www.burojeugdzorg.nl is met daaraan gelinkt kindsites. Op dit moment zijn dat 255 kind sites.

Hop : De internetsite die Jeugdzorg hier toont (http://www15.brinkster.com/jeugd/index2.html) en aan de commissie heeft overlegd is NIET van mij. Ik ben niet verantwoordelijk voor wat er door anderen op internet wordt gezet.

Jeugdzorg: Dat moet dan wel gecontroleerd worden of die internetsite wel of niet van Hop is.

Voorzitter: Is dit besluit genomen in een achterkamertje bij Vedivo zonder hoor en wederhoor?

Jeugdzorg: Ja.

Voorzitter: Heeft de Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant problemen met Hop.

Antwoord: Nee

Voorzitter: Het betreft dus met name de zaken in Flevoland? (252)

Jeugdzorg: Ja

Voorzitter: Is het niet mogelijk dat de directeur een gesprek heeft met Hop binnen drie weken om te kijken of er tot een oplossing gekomen kan worden?

Jeugdzorg: Ja

Hop : Ik ben daartoe bereid en heb dat ook aangegeven in mijn klacht.

Voorzitter sluit de zitting.

 

Geachte mevrouw Barendse,

Ik weet nu dus waarom ik overal wordt geweigerd, een internetsite die niet van mij is. De Vedivo kan niet beter etaleren hoe deze sector te keer gaat in Nederland zonder ook maar iets op juistheid te controleren worden er zware maatregelen tegen (klagende) burgers genomen. Ze hebben nu  een enorme blunder gemaakt om mij landelijk te weigeren op grond van een internetsite die niet van mij is.

Tenslotte wijs ik op het feit dat ik bij twee instellingen al geweigerd werd "wegens aanzetten tot klagen over het contactjournaal en procedureel klagen". Deze sites staan onder de kop contactjournaal op mijn internetsite.

Wat zullen de volgende argumenten zijn van Vedivo om mij buiten te deur te houden en als ze de impact van deze blunder gaan beseffen?

Met vriendelijke groet,

Jan Hop.

Bijlage: Internetsite http://www15.brinkster.com/jeugd/index2.html 3 pagina.

Totaal aantal pagina’s van dit bericht is 6.

 

 

 

Voorbeelden van memo's zoals die over Hop door de jeugdzorg in Nederland zijn verspreid op grond van websites die niet van Hop zijn

 

Memo Margriet Storms aan alle sector managers over de weigering van Hop als bijstand verlener in klachtzaken

Bureau Jeugdzorg Amsterdam Centraal Bureau - Keizersgracht 212 - (020) 5218528

MEMO - 00.600

Datum        : 22 november 2000

Aan            : Interne Klachtencommissie BJA en Hans Mattaei (AMZW)

Van            : Margriet Storms

Betreft        : Wigering Hr. Hop als bijstand verlener in klachtzaken

CC             : Sector managers

____________________________________________________________________________________________________________________________

Het BJA Directie standpunt is gelijk aan het standpunt van Vedivo.

Motivering:

In principe kan een ieder zich ter behartiging van zijn belangen in het verkeer met bestuursorganen laten bijstaan of door een gemachtigde laten vertegenwoordigen. Artikel 2:2 lid 1Awb kent de mogelijkheid bijstand (of vertegenwoordiging) door een persoon waartegen ernstige bezwaren bestaan te weigeren.

De directie heeft op grond van de navolgende redenen ernstige bezwaren tegen bijstandsverlening door U in de klachtenprocedure van (....invullen) en zal u dan ook weigeren in voornoemde procedure.

De inhoud van uw internetsite geeft blijk van ernstige ondeskundigheid en van een grote persoonlijke rancune van U jegens de jeugdhulpverlening in zijn algemeenheid en jegens (bepaalde) gezins(voogdij)instellingen in het bijzonder.

De directie is van mening dat het bovenstaande een belemmering vormt voor een zorgvuldige uitvoering van de taak van een bijstandsverlener in een klachtenprocedure waardoor de belangen van klager (.....invullen) niet zijn gediend en zelfs geschaad kunnen worden.

 

 

 

Memo Bureau Jeugdzorg Amsterdam Max Wattimena aan Margriet Storms en de interne klachtencommissie

 

MEMO - MW oost

Datum                : 7 december 2000

Aan                    : Margriet Storms

Van                    : Max Wattimena

Betreft                : Weigering Hr. Hop als bijstandverlener

CC                     : Toon van den Bolt

______________________________________________________________________________________________________________________

Beste Margriet,

Ik via de Interne Klachtencommissie je memo ontvangen betreffende boven genoemd onderwerp.

Ik heb daarbij twee vragen.

1. Het betreft een weigering van de heer Hop als bijstand verlener bij klachtzaken. Maar kunnen wij de heer Hop ook weigeren als bijstandverlener in een zaak waar geen sprake is van een klacht? Dus hij komt bijvoorbeeld gewoon mee met de ouder op kantoor of bij de ouder thuis. (In de ondersteuning X van op kantoor)

2. Gezien het standpunt van BJA lijkt het mij ook goed om bureau kinderrechter hiervan op de hoogte te stellen. Ik heb n.l. al meegemaakt dat de heer Hop meeging ter ondersteuning van X op de zitting. DOORDAT IK TOEN GEEN INHOUDELIJKE BEZWAREN HAD maar wel vraagtekens gezet heeft met zijn inbreng was hij door de kinderrechter enigszins "buitenspel" gezet. Hij kwam helemaal niet aan het woord.

Door de kinderrechters van ons standpunt op de hoogte te stellen kunnen zij ons bezwaar op de aanwezigheid van de heer Hop op de zittingen beter begrijpen.

Gaarne spoedig antwoord daar deze zaak loopt.

Met vriendelijke groet,

Max Wattimena.

 

 

Reactie Hop inzake MEMO Max Wattimena aan Margriet Storms

Hallo Max Wattimena, Hoeveel klachten zijn er tegen jouw werkwijze gegrond verklaard met Hop als belangenbehartiger van moeder? Jij bent het soort jeugdzorgmedewerker dat representatief is voor rancune jegens Hop nadat een moeder met bijstand van Hop TEGEN JOUW WERKWIJZE een flink aantal klachten gegrond kreeg verklaard. Jij bent gewoon een van de zieligste figuren die ik in al mijn klachtzaken heb meegemaakt. Jij bent ook representatief voor de werkwijze van de jeugdzorg waarin in achterkamertjes besluiten worden genomen welke besluiten rond worden gestuurd zonder hoor en wederhoor en zonder de mening van een belanghebbenden inzake dat besluit en dat beste Max is volgens mij ook een van de hoofdoorzaken van ongelukken met kinderen nadat de jeugdzorg zich ermee is gaan bemoeien. Daarom ben OOK JIJ volgens mij niet geschikt om in de jeugdzorg te werken. 

Beste Max, daarnaast ben jij ook een representatief voorbeeld van een jeugdzorgmedewerker die belangrijke informatie verzwijgt om toe te kunnen schrijven naar de conclusie. Ben je soms vergeten dat kinderrechter Groot (690) van de Rechtbank Amsterdam op die hoorzitting aan de aanwezigen vertelde dat het VERWEERSCHRIFT met Hop ingediend "JURIDISCHE HOGESCHOOL IS" en dat we dat vandaag niet gaan behandelen.............

Ik heb dus wel aan het woord geweest tijdens de hoorzitting maar kinderrechter Groot (690) vond mijn verweerschrift "Juridische Hogeschool" en ging dat op die zitting niet behandelen.

Met ook (680) jouw MEMO op papier verschaf je steeds meer burgers (soms in emotioneel moeilijke tijden) veel (lees)plezier!!!!!!!!!!!!!!!!!

Heel hartelijk bedankt voor jullie Amsterdamse VEDIVO beroepsverbod.

O ja, ik zou het bijna vergeten, ik heb nog een leuk artikeltje gelezen.

(689) Bij gelijke geschiktheid een allochtoon. Interculturele jeugdzorg, door Max Wattimena Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam Omdat het werkgelegenheidsaspect bij deze projecten voorop staat, bestaat de kans dat de instromers niet al te veel affiniteit hebben met de jeugdzorg. Of dat men bij de werving voor het project nauwelijks eisen stelt aan het opleidingsniveau van de werkzoekenden, zoals in Amsterdam is gebeurd.)

Ja ja beste Max, en degene die juridische hogeschool procedures inlevert tegen SBJAA bij de kinderrechter en 12 klachten tegen Max Wattimena c.s. GEGROND verklaart krijgt willen jullie bij BJAA weigeren. Dat kan nooit goed gaan. De (financiŽle) puinhoop bij SBJAA en de jeugdzorg in Amsterdam zal alleen maar groter worden net zo lang totdat jullie directeuren en de voor jullie Amsterdamse jeugdzorg puinhoop verantwoordelijke MINISTER het VELD MOETEN RUIMEN.

J. Hop Ermelo.

Een burgertje uit Ermelo dat in staat is gebleken het systeem van de complete beroepsgroep "jeugdzorg" LAM TE LEGGEN met systematisch en procedureel klagen waardoor de beroepsgroep "jeugdzorg" zich genoopt voelde zich tot het Parlement en de Minister te wenden om wetgeving voor hun KLANTEN verder uit te hollen

 

 

 

Brief Platform Clientenorganisaties in de jeugdzorg aan J. Hop te Ermelo: "Wij hopen dat u de volharding zult hebben u te blijven inzetten voor klagers en het publiek van informatie te blijven voorzien"

 

Platform SCJF
Mevrouw T.P. Barendse-Cornelissen
Koninginneweg 90
2012 GR HAARLEM

Aan de heer J. Hop
Joubertstraat 24
3851 DM Ermelo


Utrecht, 14 maart 2001

Geachte heer Hop,

Op uw internetsite lazen wij de uitspraak (51) van de provinciale klachtencommissie jeugdhulpverlening Noord-Brabant onder voorzitterschap van mr P.A.J.Th. van Teeffelen  (40) d.d. 6 maart 2001, waarin deze commissie o.a. zegt van mening te zijn dat u door een gezinsvoogdij-instelling ten onrechte geweigerd bent als klachtondersteuner/gemachtigde.

Deze uitspraak verheugt ons zeer: hij is een stap op de weg die u aflegt naar een betere jeugdhulpverlening/-bescherming.

Op 7 maart jl. is in het kader van het structureel overleg met Vedivo een gesprek gevoerd, bij welke gelegenheid ons de uitkomsten van de besprekingen bij de verschillende gezinsvoogdij-instellingen over doel en functie van het contactjournaal ter beschikking gesteld zijn. Het wordt uit de stukken duidelijk dat minstens in een aantal gvi’s het contactjournaal meer is dan persoonlijke werkaantekeningen, gebruikt wordt voor o.a. overdracht van een zaak, m.a.w. deel is van het dossier. Vedivo heeft toegezegd dat de gvi’s het contactjournaal uniform zullen inrichten en vanaf 1 juni aan ouders zullen verstrekken.

Een bevredigend “antwoord” op de brief van aan Vedivo d.d. 1 mei 2000 n.a.v. de brief van Vedivo aan de directeuren van de gvi’s d.d. 11 april 2000 die wij op uw website gevonden hadden.

Nu onze brief (met daden) beantwoord is, kunnen wij dus weer praten met Vedivo. Ik ben daar werkelijk verheugd over. Alleen overleg, ondersteund door uitspraken van klachtencommissies en bestuursrechter, kan jeugdbescherming op termijn doen veranderen in iets wat inderdaad beschermt. 

Wij hopen dat u de volharding zult hebben u te blijven inzetten voor klagers en het publiek van informatie te blijven voorzien.


Met vriendelijke groet,


Drs T.P. Barendse-Cornelissen

 

 

 

Oud-lid Tweede Kamer der Staten-Generaal Th.J.M. Hendriks wenst Hop succes met zijn strijd om regelgeving te verbeteren en aan de bewustwording van Nederlandse politici bij te dragen

s-Gravenhage, 16 april 1998.

Geachte heer Hop,

Hierbij bericht ik u de goede ontvangst van uw belangrijke 'Zwartboek Kinderbescherming' Het is erg rijk aan informatie en daardoor een onmisbaar werk voor alle betrokkenen bij de problematiek van de kinderbescherming. Hopelijk zal het Zwartboek bijdragen tot de bewustwording van de Nederlandse politici van de vele wantoestanden en kan het zo bijdragen tot de verbetering van de regelgeving. Ik wens u van harte nog veel succes met uw strijd.

Met vriendelijke groeten,

Th.J.M. Hendriks

 

 

 

Wie zitten er in Vedivo en zijn dus betrokken bij het BESLUIT hetze tegen Hop in een Vedivo achterkamertje zonder hoor en wederhoor

Uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel en Fabrieken van de Stichting Vedivo (Vereniging Directeuren Voogdij-instellingen

 

Deze gegevens zijn bijgewerkt tot 08-08-2000 12:13:06                                        
Dossiernummer: 41187661   Blad 00001                                                            
Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en omstreken   
____________________________________________________________________________                      
Rechtspersoon:                                                  
Rechtsvorm                 :Stichting                                         
Statutaire naam       :Stichting Vedivo                                      
Verkorte naam         :Stichting Vedivo (deze naam is door de kvk  ingevuld)                                         
Statutaire zetel      :Utrecht                                                                                  
Adres            :Admiraal Helfrichlaan 1, 3527KV Utrecht                          
Akte van oprichting     :09-06-1995                                                                          
----------------------------------------------------------------------------                      
Bestuurder(s):                                                                                                                          
Naam            :Poppe, Alphonse Hubertus Sebastianus / 2, 
Censuur! 
Infunctietreding      :09-06-1995, 
Titel: Bestuurder, Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten) Aanvang (huidige) vertegenwoordigingsbevoegdheid 09-06-1995                                         
                                                                                                                        
Naam            :Jeurgens, Pieter Franciscus Maria / 3                           
Censuur!                                 
Infunctietreding      :09-06-1995                                
Titel: Penningmeester bestuur Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten) Aanvang (huidige) vertegenwoordigingsbevoegdheid 09-06-1995                                         
                                                                                                                        
Naam            :van Tol, Lambert Albert / 4                                
Censuur!                           
Infunctietreding      :09-06-1995