STEM WIJZER! STEM GROEP HOP IN 2022 ©

Inwoners van Tilburg en andere gemeenten in Noord-Brabant waarschuwen voor de huidige jeugdzorgwerkwijze.

Groep Hop vindt een voedselbank abnormaal.

Falende scholen waar kinderen gepest worden sluiten.

Groep Hop Tilburg zoekt sponsors en netwerken in andere Brabantse gemeenten om SAMEN mee te kunnen doen aan de Provinciale verkiezingen en verkiezingen gemeenteraad 2022 in Noord-Brabant.

 

Contact met Groep Hop in Noord-Brabant

Lees verder

 

 

Gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen kenmerk werkwijze Jeugdbescherming Brabant zichtbaar gemaakt door Hop door openbaarmaking verslag hoorzitting provinciale klachtencommissie in 2001


Hop: "Gedwongen gesubsidieerde "jeugdzorg" kenmerkt zich door achterkamertjespolitiek ZONDER NEUTRALE WAARHEIDSVINDING!
Voorzitter vraagt: "Is de beslissing over Hop genomen in een Vedivo achterkamertje zonder hoor en wederhoor?"
Jeugdbescherminbg Brabant antwoord: "Ja!"

 

Aan mevrouw Drs. T.P. Barendse-Cornelissen,
Koninginneweg 90,
2012 GR Haarlem.

Ermelo, 1 februari 2001.

Betreft: Weigering J. Hop als vertrouwenspersoon en gemachtigde.

Geachte mevrouw Barendse,

Hierbij informeer ik u over de recente ontwikkelingen m.b.t. de weigering van J. Hop als gemachtigde en vertrouwenspersoon door (gezins)voogdij-instellingen.

Afgelopen dinsdag was de eerste hoorzitting waar dit onderwerp werd behandeld in de klachtzaak Hop tegen Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant.

Van Jeugdzorg Noord-Brabant was een jurist als vertegenwoordiger aanwezig.

Kort samengevat en zakelijk weergegeven op hoofdpunten:

Voorzitter:  Opent de zitting.

Jeugdzorg: Ik verzoek u de klacht van J. Hop niet-ontvankelijk te verklaren, hij kan zelf niet klagen bij deze commissie.

Voorzitter: Bent u zich ervan bewust dat Hop ook geen bezwaar kan indienen op grond van Awb.

Jeugdzorg: Ja

Hop : Klager heeft exact dezelfde klacht ingeleverd met Hop als gemachtigde.

Voorzitter: Klopt dat secretaris? Antwoord secretaris Ja.

Voorzitter: Kunnen we beide zaken dan niet gelijk behandelen omdat ze toch identiek zijn.

Jeugdzorg: Akkoord

Voorzitter: Op voorhand staat niet vast dat Hop hier niet als klager kan worden aangemerkt.

Voorzitter: Jeugdzorg kunt u mij uitleggen waarom de heer J. Hop bij uw instelling wordt geweigerd?

Jeugdzorg: Ja, de reden van weigering is dat de Vedivo heeft besloten de heer J. Hop te weigeren op grond van deze internetsite. (Getoond wordt een afschrift van de internetsite http://www15.brinkster.com/jeugd/index2.html) Deze internetsite wordt gelijk aan de commissie overlegd.

Voorzitter: Wat houdt dat in?

Jeugdzorg: Landelijk wordt Hop geweigerd door de voorzitters van de interne klachtencommissies en instellingen die zich aan het besluit van Vedivo conformeren. Jeugdzorg conformeert zich ook aan dit Vedivo besluit en daarom wordt Hop door Jeugdzorg Noord-Brabant geweigerd.

Voorzitter: Meneer Hop?

Hop : De kwestie die hier aan de orde is zal een enorme impact hebben en geschiedenis maken.

Hop : Ik heb altijd kritiek op de gezinsvoogdij dat deze sector niet controleerbaar en doorzichtig is. Mijn internetsite is dan ook zeer doorzichtig en controleerbaar. Iedereen weet dat mijn internetsite www.burojeugdzorg.nl is met daaraan gelinkt kindsites. Op dit moment zijn dat 255 kind sites.

Hop : De internetsite die Jeugdzorg hier toont (http://www15.brinkster.com/jeugd/index2.html) en aan de commissie heeft overlegd is NIET van mij. Ik ben niet verantwoordelijk voor wat er door anderen op internet wordt gezet.

Jeugdzorg: Dat moet dan wel gecontroleerd worden of die internetsite wel of niet van Hop is.

Voorzitter: Is dit besluit genomen in een achterkamertje bij Vedivo zonder hoor en wederhoor?

Jeugdzorg: Ja.

Voorzitter: Heeft de Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant problemen met Hop.

Antwoord: Nee

Voorzitter: Het betreft dus met name de zaken in Flevoland? (252)

Jeugdzorg: Ja

Voorzitter: Is het niet mogelijk dat de directeur een gesprek heeft met Hop binnen drie weken om te kijken of er tot een oplossing gekomen kan worden?

Jeugdzorg: Ja

Hop : Ik ben daartoe bereid en heb dat ook aangegeven in mijn klacht.

Voorzitter sluit de zitting.

 

Geachte mevrouw Barendse,

Ik weet nu dus waarom ik overal wordt geweigerd, een internetsite die niet van mij is. De Vedivo kan niet beter etaleren hoe deze sector te keer gaat in Nederland zonder ook maar iets op juistheid te controleren worden er zware maatregelen tegen (klagende) burgers genomen. Ze hebben nu  een enorme blunder gemaakt om mij landelijk te weigeren op grond van een internetsite die niet van mij is.

Tenslotte wijs ik op het feit dat ik bij twee instellingen al geweigerd werd "wegens aanzetten tot klagen over het contactjournaal en procedureel klagen". Deze sites staan onder de kop contactjournaal op mijn internetsite.

Wat zullen de volgende argumenten zijn van Vedivo om mij buiten te deur te houden en als ze de impact van deze blunder gaan beseffen?

Met vriendelijke groet,

Jan Hop.

Bijlage: Internetsite http://www15.brinkster.com/jeugd/index2.html 3 pagina.

Totaal aantal pagina’s van dit bericht is 6.

 

 

Inleiding voorbeeld brieven

Succesvol weerwerk tegen bemoeienis Jeugdbescherming Brabant begint met zicht op de denk- en werkwijze van medewerkers in de jeugdzorg
(10) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten hoe een raadsrapport wordt geschreven
(11) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten dat wanneer een raadsrapport niet deugt, "kinderbeschermers" toch blijven doorgaan
(137) Weerbaar worden tegen Jeugdbescherming Brabant is weten hoe beslissingen in de jeugdzorg genomen worden
(50) Weerbaar worden tegen Jeugdbescherming Brabant is eerbetoon voor ouders die in een emotioneel vaak moeilijke en lastige situatie meededen aan de strijd om de contactjournalen gezinsvoogd
(80) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is weten dat een rechter meestal partijdig is voor de overheid
(338) Laura Dekker zeilt -na contact met "jeugdzorg"- de wereld rond en Hop wenst haar heel veel succes toe
(Tilburg) Terug naar startpagina Groep Hop Tilburg & Jeugdbescherming Brabant

 

 

U begint met procedureel en systematisch denken en werken


(7) U begint met ieder document systematisch en chronologisch in een word document vast te leggen
(367) U zorgt dat u eerst over complete dossiers beschikt. U bestudeert "De Velpse Verhoormethode"
(123) Kinderbeschermingsmaatregelen na gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen is fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt
(Tilburg) Terug naar startpagina Groep Hop Tilburg & Jeugdbescherming Brabant

 

 

Voorbeeld brieven


464 Model informatieverzoek school m.b.t. welzijn en ontwikkeling minderjarige
465 Model informatieverzoek school m.b.t. afschrift complete dossiers
173 14-daags informatieverzoek school bij kinderbeschermingsmaatregelen
(Tilburg) Terug naar startpagina Groep Hop Tilburg & Jeugdbescherming Brabant

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2018 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.